MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Odzivi na stres v morskem okolju

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

doc. dr. Andreja Ramšak
prof. dr. Valentina Turk
prof. dr. Alenka Malej

Cilji:

Razvoj kritičnega mišljenja in analitskega pristopa za reševanje kompleksnih problemov onesnaženja v morskem okolju, iskanje literature in po podatkovnih bazah, izbira in uporaba ustreznih podatkov za reševanje problemov v obalnih in morskih ekosistemih.

Vsebina:

Uvod v obalne ekosisteme in ekosisteme rečnih izlivov v morje.
Vplivi človeka na obalna območja in uporabo virov, okoljski indikatorji in shema DPSIR.
Onesnaženje v morskem okolju in kvaliteta obalnih voda (viri in vplivi onesnaženja, monitoring).
Poznavanje ekološkega stresa v morskih organizmih, ki ga sprožijo različni okoljski dejavniki in pomen na nivoju osebka, populacije in vrste.
Uvod v glavne mehanizme na celičnem nivoju zoper stres zaradi abiotskih stresnih dejavnikov (toplota, mraz, slanost, hipoksija, suša) v morskih organizmih (npr. mehkužci in ribe; pomembni v prehrani ljudi).
Toksične spojine kot stresni dejavnik in odziv na molekularnem nivoju v morskih organizmih.
Genetsko pogojen odgovor na stres (mikroevolucija, odpornost in toleranca na toksične spojine).
Terensko delo: Zbiranje in beleženje podatkov o fizikalno-kemijskih parametrih, nabiranje primernih organizmov, morfologija in prilagoditve v školjkah kot modelnih organizmih.

Vloga morskih mikrooganizmov v obalnih ekosistemih in ekosistemih rečnih izlivov v morje. Odgovor mikrobne združbe na okoljske motnje in vpliv klimatskih sprememb, ter proučevanje medsebojnih odnosov med biodiverziteto, prehranskimi spleti in biogeokemičnimi cikli.

Temeljna literatura in viri:

Castro P. & M.E. Huber, 2005. Marine Biology, 5th edition, 452 pp.
C. J. Sinderman, 2006. Coastal Pollution. Effects on Living Resources and Humans. CRC Press, Taylor &Francis Group, ISBN 0849396778
N. M. van Straalen and D. Roelofs, 2006. Introduction to Ecological Genomics, Oxford University Press, ISBN 0-19-856671-9.
A. Lowe, S. Harris and P. Ashton, 2004. Ecological Genetics: Design, Analysis, and Application, Blackwell Publishing, ISBN: 1405100338
D. Brock: Biology of Microorganisms (1970) – 10. izdaja (2006)
D. L Kirchman(Ed.).: Microbial Ecology of the Oceans (2008) 2nd.ed. Wiley-Blackwell, Hoboken, New Jersey

Izbrane reference nosilca:

Ramšak Andreja
RAMŠAK, Andreja, STOPAR, Katja, SEPČIĆ, Kristina, BERDEN ZRIMEC, Maja, BAJT, Oliver, MALEJ, Alenka. Reflection of hydrocarbon pollution on hepatic EROD activity in the black goby (Gobius niger). Environ Toxicol Pharmacol. [Print ed.], 2007, letn. 24, št. 3, str. 304-310. http://dx.doi.org/10.1016/j.etap.2007.08.001. [COBISS.SI-ID 1757519], [JCR]
RAMŠAK, Andreja, STOPAR, Katja, MALEJ, Alenka. Comparative phylogeography of meroplanktonic species, Aurelia spp. and Rhizostoma pulmo (Cnidaria: Scyphozoa) in European seas. Hydrobiologia (Den Haag), 2012, v tisku, str. 1-12, doi: 10.1007/s10750-012-1053-9. [COBISS.SI-ID 2521167], [JCR]

Alenka Malej
STOPAR, Katja, RAMŠAK, Andreja, TRONTELJ, Peter, MALEJ, Alenka. Lack of genetic structure in the jellyfish Pelagia noctiluca (Cnidaria: Scyphozoa: Semaeostomeae) across European seas. Mol. phylogenet. evol. (Print), 2010, issue 1, vol.57, str. 417-428, doi: 10.1016/j.ympev.2010.07.004. [COBISS.SI-ID 2249295], [JCR]
GREGO, Mateja, DE TROCH, Marleen, FORTE, Janez, MALEJ, Alenka. Main meiofauna taxa as an indicator for assessing the spatial and seasonal impact of fish farming. Mar. Pollut. Bull., 2009, šT. 8, str. 1178-1186, doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.03.020. [COBISS.SI-ID 1972303], [JCR, WoS, št. citatov do 6. 4. 2012: 6, brez avtocitatov: 5, normirano št. citatov: 3]

Valentina Turk
TURK, Valentina, HAGSTRÖM, Ake, KOVAČ, Nives, FAGANELI, Jadran. Composition and function of mucilage macroaggregates in the northern Adriatic. Aquatic microbial ecology, 2010, vol. 61, št. 3, str. 279-289, doi: 10.3354/ame01447. [COBISS.SI-ID 2292815], [JCR]
TANG, Kam W., TURK, Valentina, GROSSART, Hans-Peter. Linkage between crustacean zooplankton and aquatic bacteria. Aquatic microbial ecology, 2010, vol. 61, no. 3, str. 261-277, doi: 10.3354/ame01424. [COBISS.SI-ID 2256207], [JCR]

Načini preverjanja znanja:

Seminar 75%
Pisni izpit 25%

Obveznosti študentov:

Seminar
Pisni izpit

Zunanje povezave: