MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Okolju prijazna funkcionalizacija organskih materialov

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Alenka Vesel
prof. dr. Miran Mozetič

Cilji:

Študentje spoznajo osnove o površinskih lastnostih organskih materialov, ki so odvisne predvsem od vrste in koncentracije funkcionalnih skupin na površini teh materialov. Spoznajo metode za modificiranje površine organskih materialov in postopke za funkcionalizacijo teh materialov z različnimi funkcionalnimi skupinami kot so dušikove (amino, amidna), kisikove (hidroksilna, karbonilna, karboksilna) in halogene.
Seznanijo se tudi z metodami za karakterizacijo funkcionalnih skupin na površini organskih materialov in merjenje idrofilnosti/hidrofobnosti teh materialov.

Vsebina:

• Površinska energija in hidrofilnost
• Tehnologije za modifikacijo površin
• Plazemska funkcionalizacija organskih materialov
• Metode za preiskavo površin organskih materialov
• Določanje vrste in koncentracije funkcionalnih skupin na organskih materialih z metodo rentgenske fotoelektronske spektroskopije (XPS)
• Specifičnosti metode XPS pri preiskavi organskih materialov
• Interpretacija rezultatov
• Primeri XPS analiz funkcionaliziranih organskih materialov
• Praktične vaje

Temeljna literatura in viri:

• G. Beamson, D. Briggs, High Resolution XPS of Organic Polymers – The Scienta ESCA300 Database, Wiley, Chichester, 1992.

• C.-M. Chan, T.-M. Ko, H. Hiraoka, Polymer surface modification by plasmas and photons, Surf. Sci. Reports, 24 (1996) 1-54.

• A. Rudin, The Elements of Polymer Science and Engineering, Academic Press, London, 1998.

• J.F. Watts, J. Wolstenholme, An Introduction to Surface Analysis by XPS and AES, Wiley, Chichester, 2003.

• D. Briggs, M.P. Seah, Practical Surface Analysis, vol.1 Auger and X-ray Photoelectron Spectroscopy, Wiley, Chichester, 1990.

• F. Garbassi, M. Morra, E. Occhiello, Polymer Surfaces from Physics to Technology, Wiley, Chichester, 1998.

• D. Briggs, J.T. Grant, Surface Analysis by Auger and X-ray Photoelectron Spectroscopy, IM Publications, Chichester, 2003.

• V. Nemanič, Vakuumska znanost in tehnika, DVTS, Ljubljana, 2003.

Izbrane reference nosilca:

• Mozetič Miran, Vesel Alenka, Cvelbar Uroš. Method and device for local functionalization of polymer materials, Patent WO 2006130122 (2006).

• Strnad Simona, Indest Tea, Laine Janne, Stana-Kleinschek Karin, Vesel Alenka, Dworczak Renate. Poliestrski biomaterial s površino, ki ima antitrombotične lastnosti, in postopek njegove izdelave, št. prijave 200700097, Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino (2007).

• Vesel Alenka, Mozetič Miran. Behaviour of catalytic probe during surface activation of polyether sulphone, Vacuum 61 (2001) 373-377.

• Mozetič Miran, Cvelbar Uroš, Vesel Alenka, Ricard Andre, Babič Dušan, Poberaj Igor. A diagnostic method for real-time measurements of the density of nitrogen atoms in the postglow of an Ar-N2 discharge using a catalytic probe, J. Appl. Physic. 97 (2005) 103308-1-103308-7.

• Vesel Alenka, Mozetič Miran, Kovač Janez, Zalar Anton. XPS study of the deposited Ti layer in a magnetron-type sputter ion pump, Appl. Surf. Sci. 253 (2006) 2941-2946.

• Balat-Pichelin Marianne, Vesel Alenka. Neutral oxygen atom density in the MESOX air plasma solar furnace facility, Chem. Phys. 327 (2006) 112-118.

• Krstulović Nikša, Labazan Irena, Milošević Slobodan, Cvelbar Uroš, Vesel Alenka, Mozetič Miran. Optical emission spectroscopy characterization of oxygen plasma during treatment of a PET foil, J. Phys. D Appl. Phys. 39 (2006) 3799-3804.

• Mozetič Miran, Vesel Alenka, Cvelbar Uroš, Ricard Andre. An iron catalytic probe for determination of the O-atom density in an Ar/O2 afterglow, Plasma Chem. Plasma Process, 26 (2006) 103-117.

• Vesel Alenka, Mozetič Miran, Drenik Aleksander, Milošević Slobodan, Krstulović Nikša, Balat-Pichelin, Marianne, Poberaj Igor, Babič Dušan, Cleaning of porous aluminium titanate by oxygen plasma. Plasma Chem. Plasma Process, 26 (2006) 577-584.

• Vesel Alenka, Mozetič Miran, Hladnik Aleš, Dolenc Jožica, Zule Janja, Milošević Slobodan, Krstulović Nikša, Klanjšek-Gunde, Marta, Hauptman Nina. Modification of ink-jet paper by oxygen-plasma treatment. J. Phys. D Appl. Phys. 40 (2007) 3689-2696.

• Vrlinič Tjaša, Vesel Alenka, Cvelbar Uroš, Krajnc Matjaž, Mozetič Miran. Rapid surface functionalization of poly(ethersulphone) foils using a highly reactive oxygen-plasma tretament, Surf. Interface Anal. 39 (2007) 476-481.

• Vesel Alenka, Mozetič Miran, Balat-Pichelin Marianne. Oxygen atom density in microwave oxygen plasma, Vacuum 81 (2007) 1088-1093.

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svoj raziskovalni projekt pred komisijo, ki jo sestavljata nosilec predmeta ter mentor podiplomca.

Obveznosti študentov:

• eksperimentalno delo
• seminar

Zunanje povezave: