MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Organska analiza

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Ester Heath

Cilji:

Predmet je namenjen razumevanju osnov analiznih metod, ki se uporabljajo v organski analizi. V okviru predmeta bomo študentom zagotovili tako poglobljeno spoznavanje teorije in instrumentacije s področja separacije in identifikacije organskih spojin, kakor tudi potrebno znanje za samostojno analizo rezultatov
spektroskopskih meritev. Zato bodo, poleg predavanj in seminarjev, pomemben del predmeta predstavljale tudi praktične vaje.

Vsebina:

Vsebine s področja predmeta Organska analiza zajemajo glavne tehnike:
a) separacijskih in
b) identifikacijskih metod uporabnih pri analizi organskih spojin.
SEPARACIJSKE METODE
V okviru separacijskih metod bomo obravnavali ločbo na osnovi fizikalnih lastnosti spojin (ekstrakcija tekoče-tekoče, ekstrakcija na trdnem nosilcu in mikro-ekstrakcija na trdnem nosilcu, ekstrakcija po Soxhletu, ekstrakcija z mikrovalovi, superkritična tekočinska ekstrakcija) in kromatografsko ločbo (plinska in tekočinska kromatografija, superkritična tekočinska kromatografija, kapilarna elektroforeza in elektrokromatografija). Obravnavali bomo tudi načela zelene kemije v povezavi z izbiro ekstrakcijskih tehnik.
IDENTIFIKACIJSKE METODE
Identifikacija organskih spojin pa bo zajemala spektroskopske metode kot npr. UV-VIS, IR, RAMAN in NMR s poudarkom na masni spektrometriji in sklopitvenih tehnikah kromatografskih in spektroskopskih metod.

Temeljna literatura in viri:

D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler: Fundamentals of Analytical Chemistry, Sounders College Publishing, Forth Worth, 1992.

D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler: Principles of Instrumental Analysis, Thomson Learning, 5th edition, 1998.

J. McMurry: Organic Chemistry, Brooks Cole Publishing Company, 1988.

K. Robards, P.R. Haddad, P.E. Jackson: Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, Academic Press, London, 2002.

Izbrane reference nosilca:

HEATH, Ester, LESKOVŠEK, Hermina. Isolation and identification of fluoranthene biodegradation products. Analyst (Lond.), 1999, vol. 124, str. 1765-1769.

HERNANDO, M. D., HEATH, Ester, PETROVIĆ, Mira, BARCELÓ, Damia. Trace-level determination of pharmaceutical residues by LC-MS/MS in natural and treated waters, A pilot-survey study. Anal. bioanal. chem., 2006, vol. 385, str. 985-991.

HEATH, Ester, OGRINC, Nives, FAGANELI, Jadran, COVELLI, Stefano. Sedimentary record of polycyclic aromatic hydrocarbons in the Gulf of Trieste (Northern Adriatic Sea). Water, air & soil pollution, Focus, 2006, vol. 6, št. (5/6), str. 605-614.

KOSJEK, Tina, HEATH, Ester, PETROVIĆ, Mira, BARCELÓ, Damia. Mass spectrometry for identifying pharmaceutical biotransformation products in the environment. TrAC, Trends anal. chem. (Regul. ed.), 2007, vol. 26, no. 11, str. 1076-1085.

KOSJEK, Tina, ŽIGON, Dušan, KRALJ, Bogdan, HEATH, Ester. The use of quadrupole time-of-flight mass spectrometer for the elucidation of diclofenac biotransformation products in wastewater. J. chromatogr., [in press] 2008, 7 str.

KOSJEK, Tina, HEATH, Ester. Applications of mass spectrometry to identifying pharmaceutical-transformation products in water treatment. TrAC, Trends anal. chem. (Regul. ed.), 2008, issue 10, vol. 27, str. 807-820.

Načini preverjanja znanja:

Seminar ter ustni in pisni izpit.

Obveznosti študentov:

Seminar ter ustni in pisni izpit.

Zunanje povezave: