MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Orodja za nadzor kakovosti okolja

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Milena Horvat
prof. dr. Nives Ogrinc
prof. dr. Ester Heath
prof. dr. Radmila Milačič
prof. dr. Janez Ščančar
prof. dr. Janja Vaupotič
prof. dr. Vekoslava Stibilj
prof. dr. Sonja Lojen
prof. dr. Maja Ponikvar-Svet

Cilji:

Predmet je namenjen neposredni podpori industriji pri uporabi orodij za nadzor kakovosti okolja v sklopu razvojnih projektov podiplomcev. Izbor vsebin, metod in tehnik za nadzor kakovosti okolja, nadzornih meritev (monitoringa), sistemov kakovosti in obdelave podatkov je v izvedbi programa načrtovan na specifičnih potrebah industrije. Prav tako se bodo študentje seznanili z razumevanje pravnega vidika varstva okolja, tako evropske, mednarodne kot nacionalne zakonodaje. Poudarek bo na pravilni uporabi pravil varstva okolja glede na posamezne prvine varstva okolja in narave.

Vsebina:

Meritve v okolju
• osnove kemije okolja
• načrtovanje izvajanja meritev, vzorčenje itd.
• uvajanje metod za biološki in kemijski nadzor ter ugotavljanje vsebnosti onesnaževal v okolju, in ostalih parametrov kvalitete okolja
• nadzor nad organskimi onesnaževali, anorganskimi onesnaževali v sledovih in speciacijo elementov, naravnimi in umetnimi
radionuklidi
• prepoznavanje in uvajanje sledil v okolju
• osnove okoljskega modeliranja in uporaba pri načrtovanju ekoljskega monitoringa

Zagotavljanje kakovosti pri okoljskih meritvah
Validacija analiznih postopkov v sistemih kakovosti, med-laboratorijske primerjalne študije in referenčni materiali, negotovost merjenja in sledljivost, laboratorijski informacijski sistemi.

Pravni vidiki varstva okolja
• temelji pravne ureditve varstva okolja
• razmerje med pravom varstva okolja in urejanjem prostora
• Okoljevarstveno soglasje in okoljevarstveno dovoljenje
• koncesija in vodno dovoljenje
• finančni inštrumenti varstva okolja (okoljske dajatve, trgovanje z emisijami)
• javne službe
• monitoring in informacije o okolju

Temeljna literatura in viri:

I. Williams, Environmental Chemiley&Sons (2001) p. 385, ISBN 0 471 48941 7

R. Cornelis (ed.): Handbook of Elemental Speciation, Techniques and Methodology. Chichester: John Willey & Sons (2003), 657 p., ISBN 0-471-49214-0

G.I. Sunahara et al. (eds.). Environmental Analysis of Contaminated Sites. New York: John Wiley&Sons (2002), 465 p., ISBN 0-471-98669-0

D. L. Massart et al.: Handbook of Chemometrics and Qualimetrics. Amsterdam: Elsevier (1997), 1580 p., ISBN 0-44489724-0

J. Zupan, J. Gasteiger: Neural Networks for Chemists: an Introduction. Weinheim: VCH (1993), 305 p., ISBN 3-52728592-X

Williams, R.J.P., Frausto da Silva, J. J. R., Natural Selection of the Chemical Elements, Clarendon press, Oxford, 1996.

Stuart Harrad (Ed.)PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS: Environmental Behaviour and Pathways of Human Exposure. Edited by, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000.

Direktiva Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o oceni vplivov določenih javnih in zasebnih projektov na okolje

Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and
programmes on the environment COUNCIL DIRECTIVE 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control

Izbrane reference nosilca:

HORVAT, Milena, KONTIĆ, Branko, KOTNIK, Jože, OGRINC, Nives, JEREB, Vesna, LOGAR, Martina, FAGANELI, Jadran, RAJAR, Rudolf, ŠIRCA, Andrej, PETKOVŠEK, Gregor, ŽAGAR, Dušan, DIZDAREVIČ, Tatjana. Remediation of mercury polluted sites due to mining activities. Crit. rev. anal. chem., 2003, vol. 33, str. 291-296.

HORVAT, Milena, GIBIČAR, Darija. Speciation of mercury : Environment, food, clinical, and occupational health. V: CORNELIS, Rita (ur.). Handbook of elemental speciation II : species in the environment, food, medicine & occupational health. New York; Chichester: Wiley, 2005, 2005, str. 281-304.

MONPERRUS, Mathilde, RODRIGUEZ MARTIN-DOIMEDIADIOS, R. C., ŠČANČAR, Janez, AMOUROUX, David, DONARD, Olivier F. X. Simultaneous sample preparation and species-specific isotope dilution mass spectrometry analysis of monomethylmercury and tributyltin in a certified oyster tissue. Anal. chem. (Wash.). [Print ed.], 2003, vol. 75, str. 4095-4102.

MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez. Safe disposal of chromium-rich waste materials. Crit. rev. anal. chem., 2003, vol. 33, str. 69-75.

MILAČIČ, Radmila. Speciation of aluminum in the environment. V: CORNELIS, Rita (ur.). Handbook of elemental speciation II : species in the environment, food, medicine & occupational health. New York; Chichester: Wiley, 2005, str. 7-19

KOSJEK, Tina, HEATH, Ester, KOMPARE, Boris. Removal of pharmaceutical residues in a pilot wastewater treatment plant. Anal. bioanal. chem., 2007, vol. 387, no. 4, str. 1379-1387.

KOSJEK, Tina, HEATH, Ester, KRBAVČIČ, Aleš. Determination of non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs) residues in water samples. Environ. int.. [Print ed.], 2005, vol. 31, str. 679-685.

VILER KOVAČIČ Adrijana: Varstvo okolja in upravni postopki, 1999. Gospodarski vestnik, Ljubljana

RISTANOVIČ Sonja in VILER KOVAČIČ Adrijana: Upravni postopki na področju graditve, varstva okolja in ohranjanja narave, Ministrstvo za javno upravo, Upravna Akademija, 2007, gradivo za seminar

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: