MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Orodja za nadzor kakovosti okolja

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Milena Horvat
prof. dr. Ester Heath
prof. dr. Radmila Milačič
prof. dr. Janez Ščančar
prof. dr. Janja Vaupotič
prof. dr. Vekoslava Stibilj
prof. dr. Sonja Lojen
prof. dr. Maja Ponikvar-Svet
prof. dr. Nives Ogrinc

Cilji:

Predmet je namenjen neposredni podpori industriji pri uporabi orodij za nadzor kakovosti okolja v sklopu razvojnih projektov podiplomcev. Izbor vsebin, metod in tehnik za nadzor kakovosti okolja, nadzornih meritev (monitoringa), sistemov kakovosti in obdelave podatkov je v izvedbi programa načrtovan na specifičnih potrebah industrije. Prav tako se bodo študentje seznanili z razumevanje pravnega vidika varstva okolja, tako evropske, mednarodne kot nacionalne zakonodaje. Poudarek bo na pravilni uporabi pravil varstva okolja glede na posamezne prvine varstva okolja in narave.

Vsebina:

Meritve v okolju
• osnove kemije okolja
• načrtovanje izvajanja meritev, vzorčenje itd.
• uvajanje metod za biološki in kemijski nadzor ter ugotavljanje vsebnosti onesnaževal v okolju, in ostalih parametrov kvalitete okolja
• nadzor nad organskimi onesnaževali, anorganskimi onesnaževali v sledovih in speciacijo elementov, naravnimi in umetnimi
radionuklidi
• prepoznavanje in uvajanje sledil v okolju
• osnove okoljskega modeliranja in uporaba pri načrtovanju ekoljskega monitoringa

Zagotavljanje kakovosti pri okoljskih meritvah
Validacija analiznih postopkov v sistemih kakovosti, med-laboratorijske primerjalne študije in referenčni materiali, negotovost merjenja in sledljivost, laboratorijski informacijski sistemi.

Pravni vidiki varstva okolja
• temelji pravne ureditve varstva okolja
• razmerje med pravom varstva okolja in urejanjem prostora
• Okoljevarstveno soglasje in okoljevarstveno dovoljenje
• koncesija in vodno dovoljenje
• finančni inštrumenti varstva okolja (okoljske dajatve, trgovanje z emisijami)
• javne službe
• monitoring in informacije o okolju

Temeljna literatura in viri:

I. Williams, Environmental Chemiley&Sons (2001) p. 385, ISBN 0 471 48941 7

R. Cornelis (ed.): Handbook of Elemental Speciation, Techniques and Methodology. Chichester: John Willey & Sons (2003), 657 p., ISBN 0-471-49214-0

G.I. Sunahara et al. (eds.). Environmental Analysis of Contaminated Sites. New York: John Wiley&Sons (2002), 465 p., ISBN 0-471-98669-0

D. L. Massart et al.: Handbook of Chemometrics and Qualimetrics. Amsterdam: Elsevier (1997), 1580 p., ISBN 0-44489724-0

J. Zupan, J. Gasteiger: Neural Networks for Chemists: an Introduction. Weinheim: VCH (1993), 305 p., ISBN 3-52728592-X

Williams, R.J.P., Frausto da Silva, J. J. R., Natural Selection of the Chemical Elements, Clarendon press, Oxford, 1996.

Stuart Harrad (Ed.)PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS: Environmental Behaviour and Pathways of Human Exposure. Edited by, Kluwer Academic Publishers, Boston, 2000.

Direktiva Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o oceni vplivov določenih javnih in zasebnih projektov na okolje

Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and
programmes on the environment COUNCIL DIRECTIVE 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control

Izbrane reference nosilca:

HORVAT, Milena, KONTIĆ, Branko, KOTNIK, Jože, OGRINC, Nives, JEREB, Vesna, LOGAR, Martina, FAGANELI, Jadran, RAJAR, Rudolf, ŠIRCA, Andrej, PETKOVŠEK, Gregor, ŽAGAR, Dušan, DIZDAREVIČ, Tatjana. Remediation of mercury polluted sites due to mining activities. Crit. rev. anal. chem., 2003, vol. 33, str. 291-296.

HORVAT, Milena, GIBIČAR, Darija. Speciation of mercury : Environment, food, clinical, and occupational health. V: CORNELIS, Rita (ur.). Handbook of elemental speciation II : species in the environment, food, medicine & occupational health. New York; Chichester: Wiley, 2005, 2005, str. 281-304.

MONPERRUS, Mathilde, RODRIGUEZ MARTIN-DOIMEDIADIOS, R. C., ŠČANČAR, Janez, AMOUROUX, David, DONARD, Olivier F. X. Simultaneous sample preparation and species-specific isotope dilution mass spectrometry analysis of monomethylmercury and tributyltin in a certified oyster tissue. Anal. chem. (Wash.). [Print ed.], 2003, vol. 75, str. 4095-4102.

MILAČIČ, Radmila, ŠČANČAR, Janez. Safe disposal of chromium-rich waste materials. Crit. rev. anal. chem., 2003, vol. 33, str. 69-75.

MILAČIČ, Radmila. Speciation of aluminum in the environment. V: CORNELIS, Rita (ur.). Handbook of elemental speciation II : species in the environment, food, medicine & occupational health. New York; Chichester: Wiley, 2005, str. 7-19

KOSJEK, Tina, HEATH, Ester, KOMPARE, Boris. Removal of pharmaceutical residues in a pilot wastewater treatment plant. Anal. bioanal. chem., 2007, vol. 387, no. 4, str. 1379-1387.

KOSJEK, Tina, HEATH, Ester, KRBAVČIČ, Aleš. Determination of non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs) residues in water samples. Environ. int.. [Print ed.], 2005, vol. 31, str. 679-685.

VILER KOVAČIČ Adrijana: Varstvo okolja in upravni postopki, 1999. Gospodarski vestnik, Ljubljana

RISTANOVIČ Sonja in VILER KOVAČIČ Adrijana: Upravni postopki na področju graditve, varstva okolja in ohranjanja narave, Ministrstvo za javno upravo, Upravna Akademija, 2007, gradivo za seminar

Načini preverjanja znanja:

Seminar in ustni izpit.

Obveznosti študentov:

Seminar in ustni izpit.

Zunanje povezave: