MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Populacije in populacijski monitoring*

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Davorin Tome

Cilji:

Cilj predmeta je spoznati študente s pomenom štirih populacijskih procesov, ki določajo dinamiko velikosti populacij in njihovega preživetje. Spoznali bodo načine njihovega delovanja in odvisnost od razmer v okolju, kakšen pomen ima pri tem znotrajvrstna kompeticija, in osnovni koncept metapopulacij. Spoznali bodo tudi uporabnost populacijskih parametrov za izvedbo okoljskega monitoringa in nekatere pasti, na katere moramo biti pozorni pri načrtovanju monitoringa.

Vsebina:

Osnova preživetja populacij v okolju je njihova sposobnost prilagajanja na okolje. Ker so si osebki v populaciji med sabo zelo podobni po načinu življenja, deluje med njimi močna kompeticija za naravne vire. Po drugi strani so tudi povsem odvisni drug od drugega (npr. potreba po razmnoževanju!). Napetosti pri reševanju konflikta med tekmovanjem in sodelovanjem populacije uravnovesijo s številnimi mehanizmi na znotrajvrstnem (populacijskem) nivoju.

Dobro poznavanje populacijskih procesov in parametrov je ključnega pomena pri načrtovanju in izvedbi populacijskega monitoringa okoljskih sprememb. Pri populacijskem monitoringu sledimo spremembe pri živalih in rastlinah na nivoju populacij (naselitvena gostota, rodnost, …). Prednost pred ostalimi monitoringi je, da lahko z njim zaznamo tako biološke kot tudi fizikalne in kemijske spremembe v okolju. A le z dobrim poznavanjem mehanizmov delovanja populacijske dinamike lahko ločimo, kdaj so razlike v meritvah posledica okoljskih sprememb in kdaj znotrajvrstnih prilagajanj in odzivov.

Temeljna literatura in viri:

-Begon & Harper & Townsend (1996 tretja izdaja): Ecology. Blackwell science, pp. 1068.
-Begon M., M.Mortimer, D.J.Thompson 1996: Population ecology. Blackwell Science; pp: 247.
-Tome D. 2006: Ekologija: organizmi v prostoru in času.TZS strani.: 344.

Izbrane reference nosilca:

TOME, Davorin. Nest site selection and predation driven despotic distribution of breeding long-eared owls Asio otus. J. avian biol., 2003, vol. 34, no. 2, str. 150-154, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 301301], [JCR]

TOME, Davorin. Post-fledging survival and dynamics of dispersal in Long-eared Owls Asio otus. Bird study, 2011, vol. 58, no. 2, str. 193-199. http://dx.doi.org/10.1080/00063657.2011.559531, doi: 10.1080/00063657.2011.559531. [COBISS.SI-ID 2373455], [JCR]

TOME, Davorin, DENAC, Damijan. Survival and development of predator avoidance in the post-fledging period of the Whinchat (Saxicola rubetra) : consequences for conservation measures. J. Ornithol., 2012, vol. 153, no. 1, str. 131-138. http://dx.doi.org/10.1007/s10336-011-0713-2, doi: 10.1007/s10336-011-0713-2. [COBISS.SI-ID 2387535], [JCR]

Načini preverjanja znanja:

- izpit
- seminar

Obveznosti študentov:

- izpit
- seminar

Zunanje povezave: