MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Spremljanje sprememb v biodiverziteti in ekofiziologiji podzemnih organizmov

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Anton Brancelj

Cilji:

Razvoj kritičnega mišljenja in analitskega pristopa za reševanje kompleksnih problemov povezanih s podzemnimi vodami, celovito obravnavanje bogastva podzemnih organizmov in pomena podzemne biodiverzitete pri ohranjanju kvaliteten pitne vode, njenih specifičnih prilagoditev, iskanje literature in podatkov po podatkovnih bazah.
Načrtovanje terenskega dela in vzorčevanja; izbira in uporaba najustreznejših metod za pridobivanje bioloških vzorcev in podatkov na terenu za laboratorijske analize; varnost pri terenskem delu; laboratorijske meritve na živih organizmih.

Vsebina:

• Najpogostejši tipi podzemnih vod in njihove osnovne abiotske značilnosti (svetloba, temperatura, kemijska sestava vode, hidrološke značilnosti).
• Glavne razlike med različnimi tipi podzemnih vod kot osnova za razlike v biodiverziteti.
• Vloga in specifičnost prehodnih con med površinskimi in podzemnimi habitati.
• Od podzemne vode odvisni površinski habitati.
• Podzemna vodna biodiverziteta: predstavniki, poznavanje, razširjenost.
• Prilagoditve organizmov za življenej v podzemlju (morfološke, vedenjske, fiziološke).
• Dihanje in encimatska aktivnost (ETS) kot ključni pogoj za preživetje v podzemlju.
• Principi merjenja dihanja in ETS pri vodnih organizmih.
• Vloga površinskih in podzemnih organizmov pri določanju kvalitete podzemne vode.
• Vzorčni primeri raziskav o ekologiji in biodiverziteti v različnih tipih podzemnih vod v Sloveniji.
• Metode biološkega vzorčenja.

Temeljna literatura in viri:

Wetzel, R.G., 2001. Limnology. Lake and River Ecosystems. 3rd edition. Academic Press, San Diego, 1006 pp.
Culver, D.C. & White, W.B., (eds.), 2005. Encyclopedia of caves. Elsevier, Burlington, 654 pp.
Gunn, J., (ed.) 2004. Encyclopedia of caves and karst science. Fitzroy Dearborn, 902 pp.
Griebler, C., Danielopool, D.L., Gibert, J., Nachthnebel, H.P., Noteboom, J., 2001. Groundwater ecology – A tool for management of water resources. Austrian Academy of Science, Vienna, 413 pp.
del Giorgio P. & Williams P. J. le B. (eds). 2005. Respiration in Aquatic Ecosystems. Oxford University Press (izbrana poglavja/selected chapters), pp .
Downing J.A. & Rigler F.H. 1984. A manual on methods for the assessment of secondary productivity in fresh water. Blackwell Scientific Publications , pp.

Izbrane reference nosilca:

BRANCELJ, Anton. Fauna of an unsaturated karstic zone in Central Slovenia: two new species of Harpacticoida (Crustacea: Copepoda), Elaphoidella millennii n. sp. and E. tarmani n. sp., their ecology and morphological adaptations. Hydrobiologia (Den Haag), 2009, vol. 621, no. 1, str. 85-104. http://dx.doi.org/10.1007/s10750-008-9634-3, doi: 10.1007/s10750-008-9634-3. [COBISS.SI-ID 1933391], [JCR]
SIMČIČ, Tatjana, PAJK, Franja, BRANCELJ, Anton. Electron transport system activity and oxygen consumption of two amphibious isopods, epigean Ligia italica Fabricius and hypogean Titanethes albus (Koch), in air and water. Mar. freshw. behav. physiol. (Print), 2010, vol. 43, no. 2, str. 149-156. http://dx.doi.org/10.1080/10236244.2010.483052, doi: 10.1080/10236244.2010.483052. [COBISS.SI-ID 2212431], [JCR]
MEZEK, Tadej, SIMČIČ, Tatjana, ARTS, Michael Theodore, BRANCELJ, Anton. Effect of fasting on hypogean (Niphargus stygius) and epigean (Gammarus fossarum) amphipods : a laboratory study. Aquat. ecol., 2010, vol. 44, no. 2, str. 397-408. http://dx.doi.org/10.1007/s10452-009-9299-7, doi: 10.1007/s10452-009-9299-7. [COBISS.SI-ID 2139471], [JCR]

Načini preverjanja znanja:

Seminar (50%)
Pisni izpit (50%)

Obveznosti študentov:

Seminar
Pisni izpit

Zunanje povezave: