MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Učinkovitost proizvodnje in rabe energije v gospodarstvu*

Programi:

Ekotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Aviel Verbruggen

Cilji:

Študenti bodo vpeljani v celovito načrtovanje energetike. Poudarek bo na metodologiji energetskih analiz, spremljanju in optimiranju ravnanja z energijo, zlasti v gospodarstvu. Poglobljeno bodo obdelani: okoljsko vrednotenje porabe energije in energijskih procesov, obvladovanje internih energetskih sistemov v povezavi z javnim sistemom za oskrbo z energijo, trgovanje z energijami in z emisijami, ocenjevanje obratovalnih in investicijskih izboljšav.

Vsebina:

Energijski viri in tokovi: Naravoslovno-tehnične, statistične in pravne opredelitve, viri podatkov (bilance, statistike), indikatorji učinkovitosti in okoljskih obremenitev. Osnove energetske ekonomike. Vrednotenje in cene energije (dolgoročni mejni stroški, tržna vrednost), časovno odvisne cene - storitvene značilnosti energije, eksterni stroški energije. Modeliranje kompleksnih energetskih sistemov (industrijski, nacionalni, regionalni -poenostavitve v agregiranem linearnem modelu, uporabnost modelov). Večkriterijsko optimiranje. (Ta odstavek gre v “Energetski sistemi”).
Energija v proizvodnih procesih in bivalnem okolju: Vhodno-izhodne značilnosti procesov, zamenljivost med produkcijskimi faktorji, elastičnost porabe energije različnih vrst goriva. Uporaba modelov za simulacijo in optimizacijo.
Spremljanje in upravljanje s porabo energije v gospodarstvu: monitoring-targeting, statistične metode, CUSUM. Načrtovanje izboljšav (obratovalni in investicijski ukrepi; soproizvodnja) in spremljanje učinkov. Normativi za porabo energije: določanje in preverjanje stanja.
Instrumenti in mehanizmi za spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije: Ekonomski in spodbujevalni ukrepi. Podjetniške in nacionalne strategije spodbujanja. Usmerjanje porabe energije s strani podjetij za oskrbo z energijo. Ovire za učinkovito rabo energije in uvajanje trajnostnih vzorcev ravnanja z energijo.

Temeljna literatura in viri:

• A Manual for the Economic Evaluation of Energy Efficiency and Renewable Energy Technologies, National Renewable Energy Laboratory; U.S. Department of Energy; 2005
• Tracking Industrial Energy Efficiency and CO2 Emissions, IEA Paris 2007, 324 pages, ISBN 978-92-64-03016-9
• World Energy Outlook 2006, IEA, Paris 2007
• W. Eichhammer et al. Economic Foundations for Energy Policy: The Shared Analysis Project. Luxembourg: Office for Official Publications of the EU (1999), 160 p., ISBN 92-828-7529-6 (CD-ROM Edition available), (Energy in Europe; Special Issue, December 1999)
• EU: Action Plan for Energy Efficiency: Realising the potential - Saving 20% by 2020; Document Package 2007 + National Action Plans

Izbrane reference nosilca:

• Electricity intensity backstop level to meet sustainable backstop supply technologies, Verbruggen A, ENERGY POLICY 34 (11): 1310-1317 JUL 2006
• Tradable green certificates in Flanders (Belgium), Verbruggen A, ENERGY POLICY 32 (2): 165-176 JAN 2004
• Stalemate in energy markets: supply extension versus demand reduction, Verbruggen A, ENERGY POLICY 31 (14): 1431-1440 NOV 2003
• How to promote renewable energy systems successfully and effectively, Haas R, Eichhammer W, Huber C, Langniss O, Lorenzoni A, Madlener R, Menanteau P, Morthorst PE, Martins A, Oniszk A, Schleich J, Smith A, Vass Z, Verbruggen A, ENERGY POLICY 32 (6): 833-839 MAR 2004
• THE IMPACT OF CHP GENERATION ON CO2 EMISSIONS, VERBRUGGEN A, WIGGIN M, DUFAIT N, MARTENS A, ENERGY POLICY 20 (12): 1207-1214 DEC 1992

Načini preverjanja znanja:

• seminarska naloga
• pisni in ustni izpit, v katerem kandidat dokaže poznavanje in razumevanje temeljnih vsebin predmeta in predstavi njihovo vključevanje v svojo seminarsko nalogo pred komisijo, ki jo sestavljata nosilec predmeta ter mentor podiplomca.

K predstavitvi so vabljeni vsi sodelavci pri
predmetu in v projektu.

Obveznosti študentov:

• izdelava seminarske naloge in predstavitev
• uspešen pisni izpit in ustni zagovor pred komisijo

Zunanje povezave: