MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jo˛efa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Opis predmeta

Mikroskopija nanomaterialov

Programi:

Nanoznanosti in nanotehnologije, 3. stopnja

Sodelavci:

prof. dr. Maja Remškar

Cilji:

Študentje spoznajo specifične fizikalne in kemijske zakonitosti povezane z nanometrskimi dimenzijami, metode za merjenje nanodelcev v tekočih in plinastih medijih ter mikroskopske metode za njihovo morfološko, fizikalno in kemijsko identifikacijo.

Vsebina:

Morfološke in kristalografske lastnosti organskih in anorganskih nanodelcev: vlaken, iglic, kroglastih nanodelcev, ki so vsaj v eni smeri manjši od 100 nm. Metode za zbiranje in sortiranje nanodelcev po velikosti in masi v tekočih in plinastih medijih (večstopenjski impaktorji, elektrostatična klasifikacija).
Specifične fizikalne in kemijske lastnosti nizkodimenzionalnih sistemov: samourejanje, aglomeriranje, rekonstrukcije, relaksacije, fazni prehodi, kvantni efekti. Sinteza ekvivalentnih nanodelcev v laboratorijskih pogojih v zadostnih količinah za uporabo makroskopskih karakterizacijskih metod. Detekcija kemijske aktivnosti pri zmanjševanju dimenzij nanodelcev z ozirom na biokompatibilnost oz. toksičnost. Metode za karakterizacijo nanomaterialov: visokoločljivostna presevna elektronska mikroskopija, vrstična elektronska mikroskopija, vrstična tunelska mikroskopija in spektroskopija, mikroskopija na atomsko silo, spektroskopija elektronskih izgub energije. Pregled osnovnih metod za namensko oz. nenamensko produkcijo in emisijo nanodelcev v delovno in splošno okolje.

Obravnavani primeri bodo prilagojeni ciljem in vsebini raziskovalnega projekta podiplomca.

Temeljna literatura in viri:

Marjamäki, M., Keskinen, J., Chen, D-R. and Pui, D. Y. H., “Performance Evaluation of the Electrical Low-Pressure Impactor
(ELPI)”, Journal of Aerosol Science 31:2, pp. 249-261, 2000.

Wang SC and Flagan RC, »Scanning electrical mobility spectrometer«, Aerosol Sci. And Tech. 13, 230-240, 1990.

»Nanomaterials: Synthesis, Properties and applications«, A.S. Edelstein (editor), R.C. Cammarata (Editor), Institute of Physics Publishing, Oct. 1998.

ETC group, »No small matter II: The case for a global moratorium: Size Matters!, Occasional Paper Series, vol. 7, No. 1, April 2003.

C.J. Chen: »Introduction to scanning tunnelling microscopy« (Oxford Series in Optical and Imaging Sciences, 4), Oxford
University Press, 1993.

D.B. Williams, C.B. Carter: »Transmission electron microscopy: A textbook for material science«, Kluwer Academic/Plenum
Publishers, 1997

Izbrane reference nosilca:

REMŠKAR, Maja, VIRŠEK, Marko, JESIH, Adolf. WS[sub]2 nanotubes as a new hybrid nanomaterial. Nano lett. (Print), 2008, issue 1, vol. 8, str. 76-80.

REMŠKAR, Maja, MRZEL, Aleš, VIRŠEK, Marko, JESIH, Adolf. Inorganic nanotubes as nanoreactors: the first Mo[sub]S[sub]2 nanopods. Adv. mater. (Weinh.), 2007, vol. 19, str. 4276-4278.

REMŠKAR, Maja, KOVAČ, Janez, VIRŠEK, Marko, MRAK, Maja, JESIH, Adolf, SEABAUGH, A. W[sub]5O[sub](14) nanowires. Adv. funct. mater. (Print), 2007, vol. 17, no. 12, str. 1974-1978.

REMŠKAR, Maja, MRZEL, Aleš, JESIH, Adolf, KOVAČ, Janez. New composite MoS[sub]2-C[sub](60) crystals. Adv. mater. (Weinh.), 2005, vol. 17, str. 911-914.

REMŠKAR, Maja. Inorganic nanotubes. Adv. mater. (Weinh.), 2004, vol. 16, str. 1497-1504.

Remškar Maja, Škraba Z., Stadelmann, P., Levy, F. Puctural stabilization of new compounds : MoS2 and WS2 micro-and nanotubes alloyed with gold and silver. Adv. mater. (Weinh.), 12, 814-818 (2000).

Remškar Maja, Tenne, R., Hasse, G. The effect of subpate topography on the local electronic pucture of WS2 nanotubes. Chem. Phys. Lett.. [Print ed.], 344, 434-440 (2001).

M. Remškar, A. Mrzel, Z. Škraba, A. Jesih, M. Čeh, J. Demšar, P. Stadelmann, F. Levy, D. Mihailovic, Self-assembly of subnanometer-diameter single-wall MoS2 nanotubes. Science (Wash. D.C.). 292, 479-481 (2001).

Remškar Maja, Mrzel, A., Jesih, A., Levy, F., Metal-alloyed NbS2 nanotubes synthesized by the self-assembly of nanoparticles. Adv. mater. (Weinh.), 14, 680-684 (2002).

Remškar M., Mrzel A., Sanjines R., Cohen H., Levy F., Metallic sub-nanometer MoS(1-x)Iy nanotubes. Adv. mater. (Weinh.), 15, 237-240 (2003).

Načini preverjanja znanja:

• seminar in ustni izpit

Obveznosti študentov:

• seminar in ustni izpit

Zunanje povezave: