MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Ekotehnologije


Opis programa

Študijski program Ekotehnologije vključuje pridobivanje vrhunskih znanj na področju ekotehnologije. Študij je organiziran v povezavi z raziskovalno-razvojnimi projekti industrije, storitvenih dejavnosti in javnega sektorja. Slovenija je vgradila načela trajnostnega razvoja v svojo temeljno razvojno strategijo, ki jo podpira z vrsto pravnih, ekonomskih, ekoloških in socialnih ukrepov. Deficit pa je pri uveljavljanju teh ukrepov in integraciji njihovih učinkov, predvsem zaradi pomanjkanja trajnostno usmerjenih in vrhunsko usposobljenih vodstvenih kadrov. Z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo je porasla zahteva po kompetitivnosti na vseh področjih. V gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in v javnih službah terja hitrejši in učinkovitejši razvoj in prenos eko-tehnologij ter uveljavlja odločnejšo usmeritev k trajnostnemu razvoju. V znanosti in izobraževanju je bistveno večji poudarek na povezovanju temeljnih raziskav z uporabnimi in razvojem v gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in javnih službah. Ta poudarek je značilen za program Ekotehnologije. Strategija trajnostnega razvoja vključuje integracijo okoljskih, tehnoloških, ekonomskih in socialnih ciljev, posebej v proizvodnji in potrošnji. Nujno je načrtovati, razviti in širiti uporabo eko-tehnologij (eko pomeni tako ekološko kot ekonomsko) in z načrtnimi  trajnostno usmerjenimi tržnimi strategijami razvijati ugodnejša gibanja porabe. Bistvene sestavine eko-tehnoloških pristopov so novi postopki in proizvodi, ki vključujejo večanje učinkovitosti uporabe surovin in energije, minimizacijo in reciklažo odpadkov, zmanjšanje negativnih učinkov proizvodnje in transporta na okolje ter načrtno izboljševanje ogroženega okolja. Študij Ekotehnologije je vsidran v razvojne projekte za ekotehnološko prenovo in napredek v proizvodnji, storitvenih dejavnostih in javnih službah. V teh projektih se neposredno povezujejo raziskovalno-izobraževalne kapacitete MPŠ z razvojnimi kapacitetami sodelujoče industrije, storitvenih dejavnosti in javnih služb. Zato je ta študij namenjen praviloma kandidatom z vsaj dveletnimi delovnimi izkušnjami in podporo njihovih zaposlovalcev. Namen programa je ustvariti študijske in raziskovalne pogoje, v katerih se bodo nenehno prepletale teoretske osnove na najvišji ravni z napori za rešitve realnih problemov v procesih proizvodnje in odločanja.

Študijski program bo nudil pridobivanje znanj in razvoj spretnosti za kompetentno raziskovanje, mednarodno povezovanje in vodenje trajnostno usmerjenega razvoja, prenosa in uporabe eko-tehnologij. Poudarek bo na trojni usposobljenosti:
 
•  širjenje in poglabljanje znanstvene vsebine, metod in tehnik na izbranih področjih naravoslovnih znanosti, tehnologij, inženirstva in informatike, ki bo podpiralo strateško izbiro, razvoj, prenos, optimizacijo, izkoriščanje in kontrolo izbranih ekotehnologij za večjo poslovno učinkovitost ob hkratnem zadovoljevanju širših družbenih interesov za trajnostni razvoj;

•  razvoj sposobnosti in spretnosti za dvig kakovosti procesov, proizvodov in storitev ter višanje dodane vrednosti, ob stremljenju k odličnosti in maksimalnem uveljavljanju načel trajnostnega razvoja;

•  razvoj integralnega načina mišljenja, ki presega posamezna področja in razvija sposobnosti za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij, celovito opredelitev problemov, sistemske pristope in reševanje zapletenih problemov v skupinskem delu, odločanje v pogojih negotovosti ter dolgoročno usmerjeno strateško načrtovanje. V ta namen bodo v program vključena tudi izbrana menedžerska znanja in razvijanje spretnosti za uporabo znanja v reševanju širših ekonomskih, okoljskih, socio-političnih, regulativnih in upravljavskih problemov.

Dodatni podatki o programu so na voljo tukaj.

Temeljni cilji programa

Temeljni cilji programa je usposobiti kandidate za:

A)  Splošne kompetence

•  sposobnost samostojnega raziskovalnega dela na področju ekotehnologij,
•  sposobnost raziskave, izbire in organizacije informacij kot tudi sinteze rešitev ter predvidevanja njihovih posledic,
•  obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
•  sposobnost uporabe znanja v praksi,
•  avtonomnost v strokovnem delu ter odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti,
•  razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
•  etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki in regulativi,
•  kooperativnost, delo na skupnih zadolžitvah in problemih v skupini in v mednarodnem okolju.

B)  Predmetnospecifične kompetence

•  poznavanje osnov tehnik za zaščito okolja, snovne in energijske bilance ter procesne sistemske tehnologije,
•  razumevanje celovitega načrtovanja energetike v gospodarstvu, vključno z okoljskim vrednotenjem porabe energije in energijskih procesov, obvladovanje internih energetskih sistemov v povezavi z javnim sistemom za oskrbo z energijo, trgovanje z energijami in z emisijami, ocenjevanje obratovalnih in investicijskih izboljšav,
•  sposobnost povezovanja različnih znanj pri prepoznavanju in analizi okoljskih problemov, vrednotenju ter odločanju o rabi okolja, vezano na razvojne programe, plane in politike,
•  sposobnost za analizo etičnih aspektov praks, institucij in vrednotenj, povezanih z okoljem in naravo,
•  prepoznavanje družbene pomenljivosti znanstvenih spoznanj ter odgovornosti načrtovalcev za posege v naravo, družbeno in kulturno okolje,
•  razumevanje pravnega vidika varstva okolja, tako evropske kot nacionalne zakonodaje,
•  poznavanje osnov ekologije in ekotoksiologije za študente z nebiološko osnovno izobrazbo,
•  zmožnost odkrivanja znanja iz okoljskih podatkov,
•  nadaljevati raziskovalno-razvojno delo na področju ekotehnologije,
•  poznavanje konceptov ekotehnologije,
•  pridobitev osnov naravoslovnega in tehniškega znanja s področja ekotehnologije v obliki združevanja obstoječih rešitev.

Shema kreditnih točk

Skupno število kreditov za študij tretje stopnje
180 kreditov
Obvezne učne vsebine
30 kreditov
Izbirni predmeti
30 kreditov
Individualno raziskovalno delo120 kreditov

Predmeti

1. LETNIK
Obvezni predmeti:
Seminar I (10 KT)
Individualno raziskovalno delo 1 (20 KT)

Študent izbere do 30 kreditov, od tega vsaj enega od predmetov z 10 krediti.

Študent lahko izbere do 6 kreditov izmed spodnjih predmetov:
- Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov (3 KT)
- Koncept trajnostnega razvoja (3 KT)
- Ekonomika za raziskovalce (3 KT)
- Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo (3 KT)
- Priprava patentne prijave (3 KT)
- Inovacijski management (3 KT)
- Komercializacija tehnologij (5 KT)
- Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta (5 KT)
- Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki (5 KT)

2. LETNIK
Obvezni predmeti:
Seminar II (10 KT)
Individualno raziskovalno delo 2 (50 KT)

3. LETNIK
Obvezni predmeti:
Seminar III (10 KT)
Individualno raziskovalno delo 3 (20 KT)
Doktorska disertacija (30 KT)

Avtomatizirano modeliranje dinamičnih sistemov s primeri uporabe v ekologiji, 5 KT
Biomonitoring, 5 KT
Doktorska disertacija, 30 KT
Družba, narava in okolje, 5 KT
Ekonomika in družba, 5 KT
Ekonomika za raziskovalce, 3 KT
Ekoremediacijske tehnologije, 5 KT
Fizika okolja, 5 KT
Gorivne celice, 5 KT
Hidrologija in okolje, 5 KT
Ihtiologija z ribiško biologijo, 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1, 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2, 50 KT
Individualno raziskovalno delo 2, 30 KT
Individualno raziskovalno delo 3, 20 KT
Industrijski seminar , 5 KT
Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo, 3 KT
Inovacijski management, 3 KT
Invazijska ekologija in pomen medvrstnih odnosov v ekosistemih, 5 KT
Izbrana poglavja iz analizne kemije, 5 KT
Izbrana poglavja iz anorganske kemije, 5 KT
Izbrana poglavja iz biotehnologije, 5 KT
Izbrana poglavja iz tehnologij za okolje, 10 KT
Jedrska fuzija kot okolju prijazen alternativni vir energije, 5 KT
Kemija okoljskih sistemov, 10 KT
Kemijska in prehranska toksikologija, 5 KT
Kemijska varnost v prehrani - anorganska, organska onesnažila, nanodelci, 10 KT
Koloidna biologija, 5 KT
Koloidna kemija okolja, 5 KT
Komercializacija tehnologij , 5 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta, 5 KT
Komunikacija v bioloških sistemih in njena uporaba pri bioracionalni kontroli škodljivih organizmov, 5 KT
Koncept trajnostnega razvoja, 3 KT
Masovno pojavljanje strupenega fitoplanktona v okolju, 5 KT
Materiali in ekologija, 5 KT
Menedžment tehnologije in inovacij, 10 KT
Metabolomika v živilih, 5 KT
Modeliranje v okolju, 5 KT
Napredne obdelave materialov, 5 KT
Naravni viri kemikalij in materialov, 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki, 5 KT
Obnovljivi viri energije, 5 KT
Odkrivanje znanja iz okoljskih podatkov, 5 KT
Odzivi na stres v morskem okolju, 5 KT
Okoljski biomonitoring, 5 KT
Okolju prijazna funkcionalizacija organskih materialov, 5 KT
Okolju prijazni piezoelektrični keramični materiali, 5 KT
Organska analiza, 5 KT
Organska kemija za trajnostni razvoj, 5 KT
Orodja za nadzor kakovosti okolja, 10 KT
Populacije in populacijski monitoring, 5 KT
Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov, 3 KT
Priprava patentne prijave, 5 KT
Priprava patentne prijave, 3 KT
Radioaktivni odpadki, 5 KT
Radioaktivnost in jedrske metode za študij procesov, 5 KT
Razvojni menedžment tehnologij, 5 KT
Rentgenska strukturna analiza, 5 KT
Seminar I, 10 KT
Seminar II, 30 KT
Seminar II, 10 KT
Seminar III, 10 KT
Senzorski sistemi, 5 KT
Sistemi, naprave in materiali za izkoriščanje nekonvencionalnih energetskih virov, 5 KT
Sledljivost in pristnost živil, 10 KT
Sodobne tehnologije za obdelavo polimernih kompozitov, 5 KT
Sončna energija, geotermalna energija, ekonomija vodika, 5 KT
Speciacija elementov v bioloških sistemih in okolju, 5 KT
Spremljanje sprememb v biodiverziteti in ekofiziologiji podzemnih organizmov, 5 KT
Strateške presoje vplivov na okolje, 5 KT
Toksikologija v industriji, 5 KT
Učinkovitost proizvodnje in rabe energije v gospodarstvu, 5 KT
Uvod v okolju prijazne plazemske tehnologije, 5 KT
Uvod v procesno varnost, 5 KT