MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Nanoznanosti in nanotehnologije


Opis programa

Nanoznanost predstavlja novo področje, ki raziskuje naravo in uporabo sistemov s komponentami nanometrične velikosti. Zajema vrsto znanstvenih področij s potencialnimi aplikacijami v skoraj vseh vejah gospodarstva. Osnovni cilj nanoznanosti je razumevanje strukture in dinamike materialov na atomskem in molekularnem nivoju, na katerem temeljijo njihove makroskopske lastnosti. S poznavanjem metod za mikromanipulacijo atomov in molekul je možno zgraditi nove molekule, naprave in stroje s povsem novimi lastnostmi in novimi možnostmi za uporabo. Kot primer navajamo projekte za zgraditev računalniških komponent atomske velikosti na silikonskih vezjih, konstrukcijo novih molekul, ki lahko občutijo posamezne viruse in bakterije, magnete na nivoju posameznih molekul, mikromotorje in molekule, ki lahko uporabljajo sončno svetlobe za kontrolo onesnaževalcev okolja.

Dodatni podatki o programu so na voljo tukaj.

Temeljni cilji programa

Temeljni cilji programa je usposobiti kandidate za:

A)  Splošne kompetence

 • sposobnost samostojnega raziskovalnega dela na področju nanoznanosti in nanotehnologije,
 • sposobnost raziskave, izbire in organizacije informacij kot tudi sinteze rešitev ter predvidevanja njihovih posledic,
 • obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov, razvoj kritične in samokritične presoje,
 • sposobnost uporabe znanja v praksi,
 • avtonomnost v strokovnem delu ter odgovorno in kreativno izvajanje aktivnosti,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, posebej komunikacije v mednarodnem okolju,
 • etično refleksijo in zavezanost profesionalni etiki in regulativi,
 • kooperativnost, delo na skupnih zadolžitvah in problemih v skupini in v mednarodnem okolju.

B)  Predmetnospecifične kompetence

 • poznavanje osnovnih laboratorijskih in spektroskopskih tehnik s področja nanoznanosti in nanotehnologije,
 • razumevanje sistemov na atomski in molekularni skali,
 • sposobnost povezovanja različnih znanj pri prepoznavanju in analizi nanotehnoloških problemov,
 • sposobnost za analizo etičnih aspektov praks, institucij in vrednotenj, povezanih z nanotehnologijo,
 • nadaljevati raziskovalno-razvojno delo na področju nanotehnologije,
 • poznavanje konceptov nanotehnologije,
 • pridobitev osnov naravoslovnega in tehniškega znanja s področja nanotehnologije v obliki združevanja obstoječih rešitev.
   

Raziskovalna področja

Program nanoznanosti in nanotehnologije je interdisciplinarni podiplomski študijski program, ki zajema naslednja raziskovalna področja:

 1. nanomateriali in nanokemija,
 2. nanofizika (ki vključuje fiziko tankih plasti, fiziko nanocevk, fiziko lateralnih nanostruktur, fiziko kvantnih pik in metode za analizo nanostruktur in nanomanipulacijo atomov in molekul),
 3. bioznanosti,
 4. napredni kovinski materiali,
 5. nanomehanika (ki vključuje mehaniko časovno odvisnih materialov).

Vse usmeritve vključujejo tudi posredovanje temeljnih znanj za uspešno komunikacijo s strokovnjaki na področjih gospodarskega in civilnega prava, mikroekonomike podjetij in projektnega managementa ter osnov trajnostnega razvoja.

Poseben poudarek bo na raziskavah:

 • nanokompozitov in hibridnih materialov,
 • "pametnih" keramičnih materialov in tankih filmov,
 • submikronskih vlaken,
 • nanokemije, kjer se izvaja sinteza novih molekul z manipulacijo posameznih atomov,
 • strukturne in molekularne biologije kot predpogoja za izkoriščanje poznavanja človeškega genoma, razumevanja bioloških funkcij posameznih proteinov in procesov, v katerih sodelujejo,
 • biomaterialov, posebej novih vrst učinkovin in direktnega prenosa učinkovin na ciljna mesta,
 • molekularnih motorjev,
 • "pametnih" feroelektrikov in piezoelektrikov,
 • organskih in anorganskih nanocevk, nanožic in kvantnih pik,
 • "pametnih" gelov,
 • materialov, potencialno uporabnih za miniaturizacijo elektronskih komponent in elementov za kvantne računalnike,
 • materialov, uporabnih za »spintroniko«, kjer namesto elektronov logične in druge operacije izvajamo s spini in kjer pričakujemo novo stopnjo miniaturizacije,
 • novih raziskovalnih tehnik in metod za študij strukture in dinamike nanomaterialov.

Prav tako se odpira možnost novih področij kemije in farmacije, kjer sintetiziramo nove spojine na molekularnem nivoju. Program tako povezuje vrsto naravoslovnih in tehniških disciplin. Poseben poudarek daje projektnemu raziskovalnemu delu študentov, mentorjev in profesorjev kot integralnemu delu študijskega programa. Ciljna znanja, ki jih bodo študentje pridobili iz civilnega in gospodarskega prava, mikroekonomike, patentnega prava in intelektualne lastnine ter načinov zbiranja "venture" kapitala, naj bi študentom po končanem študiju omogočila boljšo komunikacijo s strokovnjaki na teh področjih za razvoj in komercializacijo rezultatov nanotehnoloških raziskav.

Shema kreditnih točk

Skupno število kreditov za študij tretje stopnje180 kreditov
Obvezne učne vsebine
30 kreditov
Izbirni predmeti 30 kreditov
Individualno raziskovalno delo120 kreditov

Predmeti

1. LETNIK
Obvezni predmeti:
Seminar I (10 KT)
Individualno raziskovalno delo 1 (20 KT)

Študent izbere do 30 kreditov, od tega vsaj enega od predmetov z 10 krediti.

Študent lahko izbere do 6 kreditov izmed spodnjih predmetov:
- Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov (3 KT)
- Koncept trajnostnega razvoja (3 KT)
- Ekonomika za raziskovalce (3 KT)
- Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo (3 KT)
- Priprava patentne prijave (3 KT)
- Inovacijski management (3 KT)
- Komercializacija tehnologij (5 KT)
- Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta (5 KT)
- Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki (5 KT)

2. LETNIK
Obvezni predmeti:
Seminar II (10 KT)
Individualno raziskovalno delo 2 (50 KT)

3. LETNIK
Obvezni predmeti:
Seminar III (10 KT)
Individualno raziskovalno delo 3 (20 KT)
Doktorska disertacija (30 KT)

Analiza in predikcija 3D struktur proteinov, 5 KT
Bio-slikanje, 5 KT
Biokeramični materiali*, 5 KT
Biologija matičnih celic, 5 KT
Biomolekularne simulacije, 5 KT
Dielektrične in toplotne lastnosti nanomaterialov, 5 KT
Doktorska disertacija, 30 KT
Ekonomika in družba, 5 KT
Ekonomika za raziskovalce*, 3 KT
Električne, optične in magnetne lastnosti nanomaterialov, 5 KT
Elektrokemijski procesi in protikorozijska zaščita materialov, 5 KT
EPR spektroskopija nanomaterialov*, 5 KT
Evolucijska genomika, 5 KT
Fizika materialov, 10 KT
Fizika nanomaterialov, 10 KT
In vitro manipulacija matičnih celic*, 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1, 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2, 30 KT
Individualno raziskovalno delo 2*, 50 KT
Individualno raziskovalno delo 3, 20 KT
Industrijski seminar , 5 KT
Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo*, 3 KT
Inovacijski management*, 3 KT
Izbrana poglavja iz biofizike, 5 KT
Izbrana poglavja iz imunobiologije*, 5 KT
Izbrana poglavja iz molekularne imunobiologije, 5 KT
Izbrana poglavja iz sinteze proteinov, 5 KT
Karakterizacija kovinskih materialov, 5 KT
Karakterizacija sestave in strukture, 5 KT
Kemija materialov, 10 KT
Keramični materiali, 5 KT
Klasični in kvantni kaos, 5 KT
Komercializacija tehnologij , 5 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta, 5 KT
Koncept trajnostnega razvoja*, 3 KT
Kozmos v kapljici tekočega kristala, 5 KT
Kvantitativne analize nukleinskih kislin, 5 KT
Magnetna relaksacija in resonanca nanomaterialov, 5 KT
Mehanizem in biološke implikacije agregacije proteinov, 10 KT
Mehka snov in mehki nanokompoziti, 5 KT
Mehka snov*, 5 KT
Mikroskopija nanomaterialov, 5 KT
Mikroskopske in mikroanalizne metode, 10 KT
Načrtovanje učinkovin na osnovi molekulskega in QSAR modeliranja, 5 KT
Nanobiofizika, 5 KT
Nanodelci, koloidna in površinska kemija, 5 KT
Nanovarnost, 5 KT
Napredne eksperimentalne metode v biofiziki, 5 KT
Napredne obdelave materialov, 5 KT
Napredne teme iz nanoznanosti in nanotehnologij, 10 KT
Napredni kovinski materiali*, 10 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki, 5 KT
Numerično modeliranje v nanoznanostih*, 5 KT
Od kristalov do 3D strukture makromolekul, 10 KT
Plazemska nanoznanost, 5 KT
Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov*, 3 KT
Površine in mejne plasti, 5 KT
Priprava patentne prijave, 5 KT
Priprava patentne prijave*, 3 KT
Procesiranje in nanomagnetizem kompleksnih intermetalnih zlitin, 10 KT
Procesiranje in nanomagnetizem*, 10 KT
Programirana celična smrt, 10 KT
Proteazni degradom v napredovanju raka, 5 KT
Proteinski toksini - karakterizacija in uporaba v celični biologiji, 10 KT
Proteinsko in celično inženirstvo, 10 KT
Proteoliza, 10 KT
Proteolizni encimi in njihovi inhibitorji v diagnozi in terapiji raka*, 5 KT
Proteomika, 5 KT
Rentgenska strukturna analiza, 5 KT
Samoorganizacija materije*, 5 KT
Seminar I, 10 KT
Seminar II, 30 KT
Seminar II*, 10 KT
Seminar III, 10 KT
Sinteza nanomaterialov, 10 KT
Slikanje z magnetno resonanco, 5 KT
Stabilnost, zvijanje in agregacija proteinov, 10 KT
Tehnologije oblikovanja nanoprahov*, 5 KT
Tekoči kristali*, 5 KT
Teorija nanomaterialov, 10 KT
Toplotna obdelava in inženiring površin kovinskih materialov, 5 KT
Vakuumistika, 5 KT
Vloga in pomen živalskih modelov pri razumevanju raka, 5 KT