MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

Senzorske tehnologije


Opis programa

Senzorji nam pomagajo sproti prepoznavati določene pogoje v okolju in nanje ciljano reagirati, zato njihova uporaba sega na skoraj vsa področja človekovih dejavnosti. Ob vse večjih ekonomskih in okoljskih zahtevah postajajo bistveni sestavni del vseh “pametnih” izdelkov in s tem obetavna priložnost za industrijo. Njihova proizvodnja terja hitro napredujoče visoke tehnologije, zato je to področje tudi znanstveni izziv.

Vsi poznamo akustične senzorje, še posebej mikrofone. Ob uporabi aparatov, ki jih usmerjamo “na dotik”, niti ne pomislimo, da to omogočajo senzorji. Naši avtomobili so polni senzorjev za uravnavanje delovanja motorjev, hitrosti, porabe goriva, temperature, zračenja. Fizikalni in kemični senzorji nam omogočajo prepoznavanje kakovosti zraka in še posebej nevarnih plinov, “elektronski nos” nas opozarja na vonje, senzor za dim pa na nevarnost požara. Cela vrsta senzorjev pomaga, da se izognemo nevarnim sevanjem. Električni senzorji omogočajo merjenje električnega toka in potenciala, z magnetnimi pa lahko najdemo tudi skrite kovine. Okoljski senzorji so bistveni za nadzor nad onesnaževanjem, z njimi pa zaznamo tudi vlago. S senzorji merimo pretoke, zlasti vode, plinov, tudi trdnih snovi, premike in tresenja. Z njimi določamo položaje, kote, razdalje, hitrosti, pospeške, šoke. S senzorji prepoznavamo barve, uporabljamo jih kot fotodetektorje, z njimi sledimo valovanjem. Cela vrsta senzorjev pomaga uravnavati pritisk, celo izjemno natančno raven krvnega pritiska med operacijo. Na pohodu so biosenzorji, med njimi nanosenzorji, ki obetajo velik napredek zlasti v skrbi za zdravje.

Za snovanje in izdelovanje tako številnih senzorjev so v rabi zahtevne senzorske tehnologije, ki temeljijo in se obenem hitro razvijajo na vrhunskih dosežkih fizikalnih, kemijskih in bioloških znanosti. Številni podatki, ki jih posredujejo senzorji, terjajo razvite sposobnosti merjenja, urejanja podatkov v sisteme, prepoznavanja vzorcev znanja in oblikovanja hipotez z visoko verjetnostjo ter njihovega preverjanja.

V Sloveniji je na področju senzorjev doseženo že dokaj pomembno poznavanje in razumevanje stanja in razvojnih trendov senzorskih tehnologij. Program MPŠ ciljano povezuje ta znanja z visoko mednarodno ekspertizo pri vzgoji vrhunskih kadrov za podporo prodoru gospodarskih razvojnih projektov na svetovnem trgu proizvodov senzorskih tehnologij - ob hkratni skrbi za socialno uravnoteženi trajnostni razvoj.

Dodatni podatki o programu so na voljo tukaj.

Temeljni cilji programa

Splošne kompetence in predmetno-specifične kompetence

Splošne kompetence diplomanta vključujejo:
• obvladovanje metod in tehnik znanstvenega raziskovanja,

• sposobnost za samostojno in skupinsko raziskovalno in razvojno delo,
• sposobnost uporabe znanja v praksi, ki se izkazuje z delom na razvojnih projektih v industriji,

• sposobnost reševanja problemov pri prenosu in adaptaciji novih tehnologij v proizvodnjo,
• sposobnost vključevanja v mednarodne povezave raziskovalnega in razvojnega dela,
• sposobnost izvajanja vodstvenih funkcij na področju poslovanja, upravljanja, vodenja raziskav in raziskovalnega managementa.

Študijski program nudi pridobivanje znanj in razvoj spretnosti za kompetentno raziskovanje, prenos znanstvenih dosežkov v industrijski razvoj ter mednarodno povezovanje na področju senzorskih tehnologij.

Kompetence, ki jih bo študent pridobil pri posameznih predmetih, so opisane v učnih načrtih. 

Kompetence glede na širšo usmeritev posameznikovega študijskega programa so:
• širjenje in poglabljanje znanstvene vsebine, metod in tehnik na izbranih področjih naravoslovnih znanosti, tehnologij, inženirstva in informatike, ki bo podpiralo strateško izbiro, razvoj, prenos, optimizacijo, izkoriščanje in nadzor izbranih senzorskih tehnologij za večjo poslovno učinkovitost ob hkratnem zadovoljevanju širših družbenih interesov za trajnostni razvoj,

• pridobivanje vrhunskih znanj in razvijanje sposobnosti njihove uporabe za izboljšanje učinkovitosti procesov dela in odločanja,
• razvoj integralnega načina mišljenja, ki presega posamezna področja in razvija sposobnosti za komunikacijo s strokovnjaki drugih disciplin in področij,

• celovito opredelitev problemov, sistemske pristope in reševanje zapletenih problemov v skupinskem delu,
• odločanje v pogojih negotovosti ter dolgoročno usmerjeno strateško načrtovanje
.

Raziskovalna področja

Program Senzorske tehnologije je interdisciplinarni podiplomski študijski program, ki zajema naslednja raziskovalna področja:
-         
fizikalno-kemijski senzorji,
-         
senzorji za ionizirajoče fotone in delce,
-         
biosenzorji,
-         
informacijsko komunikacijske tehnologije v senzoriki.

Shema kreditnih točk

Skupno število kreditov za študij tretje stopnje 180 kreditov
Obvezne učne vsebine
10 kreditov
Izbirni predmet 20 kreditov
Obvezni seminar
30 kreditov
Individualno raziskovalno delo 120 kreditov

Predmeti

1. LETNIK
Obvezni predmeti:
Meroslovje v senzorskih tehnologijah (10 KT)
Seminar I (10 KT)
Individualno raziskovalno delo 1 (20 KT)

Izbirni predmeti v obsegu 20 kreditov.

2. LETNIK
Obvezni predmeti:
Seminar II (10 KT)
Individualno raziskovalno delo 2 (50 KT)

3. LETNIK
Obvezni predmeti:
Seminar III (10 KT)
Individualno raziskovalno delo 3 (20 KT)
Doktorska disertacija (30 KT)

Analiza senzorskih podatkov, 5 KT
Analizne metode s hitrimi ioni, 5 KT
Biosenzorske tehnike na osnovi neravnovesnih plazemskih tehnologij, 5 KT
Celični senzorji v toksikologiji, 5 KT
Detekcija vodika v materialih in v plinasti fazi, 5 KT
Detektorski sistemi in metode za meritve rentgenskih fotonov z visoko energijsko ločljivostjo, 5 KT
Dinamika tekočin, 5 KT
Doktorska disertacija, 30 KT
Ekonomika in družba, 5 KT
Ekonomika za raziskovalce*, 3 KT
Elektrokemijski senzorji, 5 KT
Elektromagnetni senzorji, 5 KT
Fizikalna oceanografija obalnih voda, 5 KT
Individualno raziskovalno delo 1, 20 KT
Individualno raziskovalno delo 2, 30 KT
Individualno raziskovalno delo 2*, 50 KT
Individualno raziskovalno delo 3, 20 KT
Industrijski seminar , 5 KT
Industrijsko ekspertno znanje in projektno delo*, 3 KT
Inovacijski management*, 3 KT
Internetno povezovanje vgrajenih naprav, 5 KT
Keramični materiali in tehnologije za integrirane senzorje fizikalnih veličin, 10 KT
Komercializacija tehnologij , 5 KT
Komuniciranje znanosti Modul 1: Poljudno komuniciranje znanosti, Modul 2: Strokovno poročanje in prijava projekta, 5 KT
Koncept trajnostnega razvoja*, 3 KT
Lokalne električne, elektromehanske in termične lastnosti senzorskih materialov, 5 KT
Meritve nanodelcev v zraku, 5 KT
Merjenje črnega ogljika in drugih ogljičnih aerosolov, 5 KT
Meroslovje v senzorskih tehnologijah, 5 KT
Meroslovje v senzorskih tehnologijah*, 10 KT
Mikrobni biosenzorji: celice in celične komponente, populacije ter združbe, 5 KT
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki, 5 KT
Od okolja do nevronskih mrež, 5 KT
Optični kemijski senzorji, 5 KT
Plinski senzorji, 5 KT
Poslovno pravo in reševanje poslovnih sporov*, 3 KT
Povezava med kristalno strukturo in lastnostmi senzorskih materialov, 5 KT
Priprava patentne prijave, 5 KT
Priprava patentne prijave*, 3 KT
Računalniški vid, 5 KT
Seminar I, 10 KT
Seminar II, 30 KT
Seminar II*, 10 KT
Seminar III, 10 KT
Senzorji in senzorske tehnologije, 5 KT
Senzorji v interakciji človek računalnik, 5 KT
Senzorji v procesnem vodenju, 5 KT
Senzorji v robotiki in biokibernetiki, 5 KT
Senzorji za detekcijo fotonov, elektronov in ionov, 5 KT
Senzorska omrežja, 5 KT
Senzorska omrežja za nadzor stanja industrijske opreme, 5 KT
Sintetska biologija in biosenzorika, 10 KT
Sodoben zajem in obdelava signalov s senzorjev za ionizirajoče fotone in delce, 5 KT
Uporaba fluorescence za zaznavanje fotobiontov*, 5 KT