MPŠ
MPŠ MP&Scaron MP&Scaron MP&Scaron Avtorji

Mednarodna
podiplomska šola
Jožefa Stefana

Jamova 39
SI-1000 Ljubljana
Slovenija

Tel: (01) 477 31 00
Faks: (01) 477 31 10
E-pošta: info@mps.si

Išči

VPIS 2017/2018

Vpis v DOKTORSKI študijski program izvedete preko e-obrazcev na spodnjih povezavah:

Nanoznanosti in nanotehnologije
Informacijske in komunikacijske tehnologije
Ekotehnologije
Senzorske tehnologije

Kandidati za vpis v podiplomske študijske programe se na razpis prijavijo v šestih rokih:

1. prijavni rok: od 27. februarja do 6. marca 2017.
2. prijavni rok: od 7. marca do 2. maja 2017.
3. prijavni rok: od 3. maja do 27. junija 2017.
4. prijavni rok: od 28. junija do 29. avgusta 2017.
5. prijavni rok: od 30. avgusta do 15. septembra 2017.
6. prijavni rok: od 16. septembra do 30. septembra 2017.

Poleg elektronske prijave pošljite kandidati za prvi vpis še naslednje priloge in morebitna dodatna dokazila najkasneje do 30. septembra:

1. Natisnjena podpisana prijava iz eVŠ
2. kratek življenjepis (CV)
3. diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi – (overjena) kopija diplomske listine najvišje dosežene izobrazbe (če diplomska listina še ni bila izdana, kandidati priložijo kopijo začasnega potrdila o diplomiranju – ko prejmejo diplomsko listino, posredujejo še kopijo le-te)
4. utemeljitev vpisa z navedbo študijskega programa in s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani)
5. potrdilo o opravljenih izpitih – (overjena) kopija celotne priloge k diplomi ali potrdila o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih)
6. priporočila (neobvezno)
7. dokazilo o delovnih izkušnjah (neobvezno)
8. slika za osebni dokument

Kandidati morajo pred vpisom predlagati mentorja in v primeru vpisa v 1. letnik pripraviti predlog izbora predmetov, ki je usklajen s predlaganim mentorjem. 

Razpis je v celoti dostopen tukaj.

Prošnja za izbor predmeta izven MPŠ je dostopna tukaj.

Informativni dan

Informativni dan bo v torek, 12. 9. 2017, ob 14h v predavalnici MPŠ (N205-N206).
Vse informacije vam bomo z veseljem poslali tudi po elektronski pošti (info@mps.si).

Vpisni pogoji

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:
– študijski program druge stopnje,  
– enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami,
– dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.

Diplomanti dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk individualnega raziskovalnega dela.
 
Diplomantom dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Ob vpisu se takšnemu kandidatu individualno določi obvezne dopolnilne izpite v obsegu do 24 kreditnih točk tako, da pridobi celovita potrebna vstopna znanja. Ti izpiti se določijo iz nabora predmetov doktorskega študijskega programa. Vsota vseh zbranih kreditov iz obveznih dopolnilnih izpitov, individualnega raziskovalnega dela, seminarja za drugi in tretji letnik ter morebitnih izbirnih predmetov po lastnem izboru znaša 120 KT, tako da kandidat skupaj s 60 KT priznanih obveznosti zbere 180 KT.

Predvideno število vpisnih mest za posamezen študijski letnik:

  • Nanoznanosti in nanotehnologije: 15
  • Informacijske in komunikacijske tehnologije: 20
  • Ekotehnologije: 15
  • Senzorske tehnologije: 15

V primeru omejitve vpisa na programu  tretje  stopnje bo  študijska komisija pripravila seznam sprejetih kandidatov na podlagi naslednjih meril:
 
- uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena študija 10%, ocena magistrskega dela 10%)
- uspeh pri izbirnem izpitu (80%), ki poteka kot pisni ali ustni izpit pred komisijo s področja študijskega programa, ki jo imenuje predstojnik programa. Na izpitu kandidat tudi predstavi svoje  opravljeno znanstveno in strokovno delo, relevantno za izbrani študijski program. Komisija oceni uspeh kandidata pri izbirnem izpitu in posreduje oceno izbirnega izpita skupaj z oceno uspeha pri študiju študijski komisiji, ki razvrsti kandidate za vpis v posamezni letnik posameznega študijskega programa.
 
Glavna merila za oceno znanstvenega dela kandidata pri izbirnem izpitu predstavljajo objave, kot so:
•  izvirni znanstveni članki z recenzijo v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI,
• znanstvena monografija ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji,
• dokumentirani objavljeni referati na kongresih, simpozijih in znanstvenih seminarjih.
Komisija na izbirnem izpitu posebej obravnava patente.

Glavna merila za oceno strokovnega dela kandidata pri izbirnem izpitu predstavljajo:  
• poljudno-znanstvena knjiga,
• urednik ali sourednik strokovne revije, knjige,         
• strokovni članek,
• objavljeni prikazi, poročila in ekspertize,
• poljudno strokovni članki,
• ostala dokumentirana strokovna dejavnost po presoji komisije.

Kandidati bodo o vpisu obveščeni po e-pošti v roku 8 dni po zaključku posameznega prijavnega roka.