MAGISTRSKI ŠTUDIJ

3 aktualni magistrski programi. Dostop do vrhunske raziskovalne opreme. Odlični mentorji in najboljši raziskovalci. Mednarodno raziskovalno okolje. Sodelovanje z industrijo. Visoka zaposljivost.

2

leti

4

semestri

120

kreditnih točk

Študijski programi druge stopnje

Nanoznanosti in nanotehnologije

Informacijske in komunikacijske tehnologije

Ekotehnologije

Vpis

Pridobljeni naziv

  • magister / magistrica nanoznanosti in nanotehnologij

  • magister / magistrica informacijskih in komunikacijskih tehnologij

  • magister / magistrica ekotehnologij

Vpisni pogoji

V prvi letnik študijskega programa druge stopnje se lahko vpiše, kdor je končal študijski program prve stopnje s področja naravoslovja, tehnike ali računalništva v obsegu vsaj 180 KT ali visokošolski študij s tega področja v obsegu vsaj treh let predavanj. Kandidati morajo tudi aktivno obvladati angleščino, kar lahko izkazujejo s certifikati znanja jezika.

Diplomanti študijskih programov prve stopnje v obsegu 180 KT z drugih področij naslovijo vloge na študijsko komisijo MPŠ, ki določi študijske obveznosti, ki jih morajo kandidati opraviti pred vpisom v prvi letnik. Te obveznosti se določijo glede na različnost strokovnega področja izmed učnih vsebin študijskega programa prve stopnje in obsegajo od 10 do 60 KT. Kandidati jih lahko opravijo med študijem na prvi stopnji, v programih za izpopolnjevanje ali z opravljanjem izpitov pred vpisom v magistrski študijski program.

Kdor je končal dodiplomski študijski program prve stopnje v obsegu 240 KT s področij naravoslovja, tehnike ali računalništva, se lahko vpiše v drugi letnik druge stopnje in se mu prizna obveznosti v obsegu 60 KT. Ob vpisu se mu individualno določi obvezne izpite v obsegu 18 do 21 KT tako, da pridobi znanja, komplementarna predhodnemu študiju.

Seznam sprejetih kandidatov odobri Senat MPŠ v skladu z vsakoletnim razpisom za vpis.

Pogoji za dokončanje študija

Kandidat konča študij druge stopnje, ko opravi naslednje obveznosti:

  • opravi vse obveznosti pri obveznih in izbirnih predmetih,
  • praviloma objavi oziroma ima  sprejeto v objavo vsaj eno delo v mednarodnih znanstvenih  ali  strokovnih publikacijah oziroma  ima patent  ali uspešen prenos v proizvodnjo, ki se nanaša na magistrsko delo,
  • po izpolnitvi obveznosti iz prvih dveh točk uspešno zagovarja magistrsko delo, ki mora biti samostojno in izvirno delo s področja študijskega programa.

Šolnina

  • Šolnina se zaračuna skladno s cenikom. Šolnina pokriva stroške pedagoškega dela in organizacije.

    MPŠ omogoča znižanje šolnine za magistrske študijske programe v okviru spodnjega razpisa.

Informativni dan

Datum informativnega dne bo objavljen pod rubriko Aktualno.

Vse informacije vam bomo z veseljem poslali tudi po e-pošti (info@mps.si).