INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Program vključuje sodobne telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve, medije in tehnologije nove ekonomije, računalniške strukture in sisteme, tehnologije znanja, tehnologije vodenja sistemov ter robotiko.

Opis programa

Program vključuje sodobne telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve, medije in tehnologije nove ekonomije, računalniške strukture in sisteme, tehnologije znanja, tehnologije vodenja sistemov ter robotiko. Cilj programa je pridobivanje vrhunskih znanj s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij za problemsko usmerjeno usposabljanje na področju prenosa tehnologij in znanj. Eden od poudarkov programa je uporaba pridobljenih znanj v e-znanosti, ki vključuje uporabo omrežij in močnih računalniških resursov za računalniško podprto upravljanje in prenos znanj ter analizo obsežnih podatkovnih baz/skladišč, ki nastajajo kot rezultat znanstvenih raziskav na področju fizike, biologije, bioinformatike, biokemije in farmakologije, znanosti o okolju, pa tudi družboslovnih (sociologija), ekonomskih in drugih znanosti. Namen programa je usposobiti študente za pridobivanje znanj, njihovo uporabo in prenos vrhunskih znanj informacijskih in komunikacijskih tehnologij za izdelavo zahtevnih tehničnih in industrijskih aplikacij, kot tudi za kakovostno opravljanje funkcij v poslovanju, upravljanju in znanstvenem managementu.

Raziskovalna področja

Tehnologije znanja

Računalniške strukture in sistemi

Napredne internetne tehnologije

Inteligentni sistemi in robotika

Komunikacijske tehnologije

Več

Glavnino programa izvajajo sodelavci Instituta »Jožef Stefan« (predvsem sodelavci odsekov s področja računalništva, informatike, elektronike, avtomatike, telekomunikacij in robotike) in tuji predavatelji. Vpetost izobraževalnega programa v raziskovalno dejavnost Instituta »Jožef Stefan« je razvidna iz raziskovalnih programov, ki so povzeti kot sledi:

 • Inteligentni sistemi in robotika (ISR) so napredne informacijske vede oz. tehnologije, ki vključujejo naslednja področja: inteligentne sisteme, ambientalno inteligenco, poslovno inteligenco, evolucijsko računanje, kognitivne znanosti, humanoidno in servisno robotiko, robotski vid ter vodenje robotov in sistemov. To so ključne tehnologije, ki omogočajo razvoj informacijske družbe in na znanju temelječe družbe.
 • Tehnologije znanja (TZ) so napredne informacijske tehnologije, ki vključujejo naslednja področja: analiza
  podatkov (rudarjenje tabelaričnih, tekstovnih, spletnih in multimedijskih podatkov), jezikovne tehnologije, semantični splet, upravljanje znanja, podpora odločanja ter večkriterijsko optimiranje in načrtovanje.
 • Napredne internetne tehnologije (NIT) so napredne informacijske tehnologije, ki vključujejo sisteme in arhitekture prenosa, upravljanje, načrtovanje, povezovanje in vodenje internetnih omrežij, internetne aplikacije, kot so: multimedija, spletne tehnologije in rešitve, sistemi iskalnih strojev in iskanja informacij, sistemi prenosa govora in napredne spletne aplikacije. Program predstavi možne usmeritve in aplikacije s področja internetnih tehnologij, kot so elektronsko poslovanje, e-izobraževanje, e-zdravje, e-uprava ipd. ter predstavi sisteme za zagotavljanje varnosti in zaščito zasebnosti v komunikacijah in v aplikacijah internetnih tehnologij.
 • Računalniške strukture in sistemi (RSS) podajo izčrpen pregled z naslednjih področij: področje rekonfigurabilnega računalništva, vključno z rekonfigurabilnimi arhitekturami, načrtovalskimi metodami in aplikacijami, področje o arhitekturnih mehanizmih in izvedbenih tehnikah, ki izkoriščajo drobno in srednje zrnato vzporednost v mikroprocesorjih, področje modeliranja računalniških sistemov s poudarkom na sistemih v realnem času in vgrajenih sistemih, področje sočasnega načrtovanja strojne in programske opreme, področje snovanja vgrajenih sistemov ter področje testiranja v elektroniki, vključno z modernimi tehnikami testiranja in principi načrtovanja zmožnosti testiranja.
 • Sodobni koncepti v telekomunikacijah (TK) so napredne informacijske tehnologije, ki vključujejo naslednja področja: sodobni koncepti optimizacije telekomunikacijskih sistemov, kognitivna omrežja, fiksno-mobilna konvergenca, več-antenski sistemi, namenski operacijski sistemi v telekomunikacijah in simulacije v telekomunikacijah.
Skrij

Shema kreditnih točk (KT)

Skupno število kreditov za študij tretje stopnje 180 KT
Obvezne učne vsebine 60 KT
Izbirni predmeti 20 KT
Individualno raziskovalno delo (IRD) 70 KT
Doktorska disertacija 30 KT

Predmetnik

1. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (20 KT)
Napredni IKT pristopi (10 KT)

Seminar I (10 KT)

Izbirni predmeti (20 KT)
Seznam predmetov je naveden spodaj.

Študenti mora izbrati en predmet z 10 KT.

Študent lahko izbere največ en splošni predmet:
- Ekonomika in družba (5 KT)
- Industrijski seminar (5 KT)
- Komercializacija tehnologij (5 KT)
- Komuniciranje znanosti (5 KT)
- Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki (5 KT)

- Priprava patentne prijave (5 KT)

Individualno raziskovalno delo 1 (20 KT)

2. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (30 KT)

Seminar II (30 KT)

Individualno raziskovalno delo 2 (30 KT)

3. LETNIK (60 KT)

Obvezni predmeti (10 KT)

Seminar III (10 KT)

Individualno raziskovalno delo 3 (20 KT)

Doktorska disertacija (30 KT)

Predmeti

Predmet Modul Profesor ECTS
Ambientalna inteligenca IKT3 prof. dr. Mitja Luštrek 5 ECTS
Analiza tekstovnih in večpredstavnih podatkov ter semantične tehnologije IKT3 prof. dr. Dunja Mladenić 5 ECTS
Avtomatizirano strojno učenje in optimizacija IKT3 doc. dr. Tome Eftimov 5 ECTS
Biorobotika IKT3 prof. dr. Jan Babič 5 ECTS
Digitalna forenzika II IKT3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Doktorska disertacija ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 30 ECTS
Ekonomika in družba ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Aleksander Zidanšek 5 ECTS
Evolucijski algoritmi IKT3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 ECTS
Heterogena telekomunikacijska omrežja IKT3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Humanoidna in servisna robotika IKT3 izr. prof. dr. Bojan Nemec 10 ECTS
Individualno raziskovalno delo 1 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 20 ECTS
Individualno raziskovalno delo 2 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 30 ECTS
Individualno raziskovalno delo 3 ST3,IKT3,NANO3,EKO3 Prof. dr. Predstojnik / Head of Programme 20 ECTS
Industrijski seminar ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Spomenka Kobe 5 ECTS
Inteligentni sistemi in agenti IKT3 prof. dr. Matjaž Gams 10 ECTS
Inteligentni sistemi vodenja robotov IKT3 izr. prof. dr. Tadej Petrič 5 ECTS
Interakcija človek-računalnik II IKT3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Internetna omrežja IKT3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 10 ECTS
Internetne aplikacije in upravljanje IKT3 prof. dr. Borka Jerman-Blažič 5 ECTS
Kognitivne znanosti IKT3 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Kognitivni radio in omreženje IKT3 prof. dr. Mihael Mohorčič 5 ECTS
Komuniciranje znanosti ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Saša Novak Krmpotič 5 ECTS
Metodologija in evalvacija v tehnologijah znanja IKT3 prof. dr. Marko Robnik Šikonja 5 ECTS
Modeliranje dinamičnih sistemov IKT3 izr. prof. dr. Damir Vrančić 5 ECTS
Napredne jezikovne tehnologije IKT3 doc. dr. Senja Pollak 5 ECTS
Napredne računalniške strukture in sistemi IKT3 izr. prof. dr. Gregor Papa 10 ECTS
Napredni IKT pristopi IKT3 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Napredni pristopi planiranja in razvrščanja IKT3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Novejše matematično statistične metode v naravoslovju in tehniki ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Matjaž Omladič 5 ECTS
Podpora pri odločanju IKT3 prof. dr. Marko Bohanec 5 ECTS
Poslovna inteligenca II IKT3 prof. dr. Matjaž Gams 5 ECTS
Priprava patentne prijave ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Miran Mozetič 5 ECTS
Računalniška ustvarjalnost IKT3 doc. dr. Senja Pollak 5 ECTS
Računalniško podprto odkrivanje znanstvenih zakonitosti iz strukturiranih, prostorskih in časovnih podatkov IKT3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Računska sistemska biologija IKT3 prof. dr. Kristina Gruden 5 ECTS
Robotski vid IKT3 izr. prof. dr. Aleš Ude 5 ECTS
Seminar I IKT3 izr. prof. dr. Marko Debeljak 10 ECTS
Seminar II IKT3 prof. dr. Nada Lavrač 30 ECTS
Seminar III IKT3 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Simulacije telekomunikacijskih sistemov IKT3 prof. dr. Aleš Švigelj 5 ECTS
Snovanje vgradnih sistemov IKT3 izr. prof. dr. Gregor Papa 5 ECTS
Sodobni koncepti v telekomunikacijskih sistemih IKT3 izr. prof. dr. Andrej Hrovat 10 ECTS
Strojno učenje IKT3 prof. dr. Nada Lavrač 10 ECTS
Umetna inteligenca in znanost ST3,IKT3,NANO3,EKO3 prof. dr. Sašo Džeroski 5 ECTS
Varnost v internetnih tehnologijah IKT3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Več-antenski sistemi IKT3 izr. prof. dr. Tomaž Javornik 5 ECTS
Večkriterijsko optimiranje in načrtovanje IKT3 prof. dr. Bogdan Filipič 5 ECTS
Vizualizacija podatkov IKT3 doc. dr. Tea Tušar 5 ECTS
Vodenje sistemov in obdelava signalov IKT3 prof. dr. Đani Juričić 5 ECTS
Zasebnost in upravljanje z identitetami, zaupanjem in ugledom IKT3 doc. dr. Tomaž Klobučar 5 ECTS
Zdravstveni ekspertni sistemi na daljavo IKT3 izr. prof. dr. Barbara Koroušič Seljak 5 ECTS

*Predmet se od 1. 10. 2018 ne bo več izvajal. Več informacij: info@mps.si.

Temeljni cilji

Sposobnost samostojnega raziskovalnega dela

Obvladovanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov

Sposobnost uporabe znanja v praksi

Razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti

Zavezanost profesionalni etiki in regulativi

Sposobnost sodelovanja in timskega dela

Več

The basic objectives of this programme are to qualify the candidates for:

A)  General competences

 • mastering methods and techniques of scientific research in the field of information and communication technologies,
 • comprehensive problem definition, systematic approaches, and solving complex problems,
 • ability to perform independent and team R&D work, as well as to integrate into international connections,
 • developing an integral way of thinking which transcends specific fields, 
 • ethical reflection and commitment to professional ethics and regulations.

B)  Subject-specific competences

Students will acquire knowledge and develop competences for:

 • competent research in the field of information and communication technologies,
 • communication and transfer of scientific achievements into practice,
 • international networking.

Subject-specific competences that students will develop in the scope of specific courses are described in more detail in the course description.

Skrij