VPIS

4 aktualni doktorski programi. Dostop do vrhunske raziskovalne opreme. Odlični mentorji in najboljši raziskovalci. Mednarodno raziskovalno okolje. Sodelovanje z industrijo. Visoka zaposljivost. Štipendije.

Vpis 2024/2025

KORAK 1.) Vpis v študijskem letu 2024/2025 izvedete preko sistema eVŠ (https://portal.evs.gov.si/prijava/)

V elektronsko prijavo kandidat navede točne in popolne osebne podatke, kot so navedeni na osebnem dokumentu!

Poleg elektronske prijave je potrebno v eVŠ priložiti še naslednje obvezne priloge in dokazila najkasneje do zaključka posameznega prijavnega roka:

 • diploma oziroma dokazilo o najvišji doseženi izobrazbi,
 • vloga za priznavanje izobraževanja s predpisanimi prilogami (če je bila diploma pridobljena izven Slovenije):
  https://e-uprava.gov.si/.download/vloge/dokumenti/14830/file-content,
 • priloga k diplomi ali potrdilo o opravljenih izpitih z ocenami ter izračunano povprečno oceno (na dosedanjih študijih),
 • kratek življenjepis (CV),
 • utemeljitev vpisa s predlogom ožjega raziskovalnega področja, na katerem kandidat želi delati (na eni strani),
 • soglasje mentorja k predlogu izbora predmetov in navedbi morebitnega somentorja:
  https://www.mps.si/dokumenti/Soglasje_mentorja_SLO.docx,
 • kopija osebnega dokumenta.

KORAK 2.) Vnos mentorja, predmetnika in načina plačila šolnine

Po končani prijavi v eVŠ kandidat številko eVŠ prijave (brez vezaja) vnese v spletno stran MPŠ https://www.mps.si/sl/vpis/, vnese ime mentorja, način plačila šolnine ter v primeru vpisa v 1. letnik tudi predmetnik, ki mora biti usklajen z mentorjem.


Prošnja za izbor predmeta izven MPŠ je dostopna tukaj.

PRIJAVNI ROKI

 1. prijavni rok: od 1. maja do 31. maja 2024.
 2. prijavni rok: od 1. junija do 30. junija 2024.
 3. prijavni rok: od 1. julija do 31. avgusta 2024.
 4. prijavni rok: od 1. septembra do 15. septembra 2024.
 5. prijavni rok: od 16. septembra do 19. septembra 2024.
 6. prijavni rok: od 20. septembra do 26. septembra 2024.
 7. prijavni rok: od 27. septembra do 30. septembra 2024.

VPISNI POGOJI

V doktorski študijski program se lahko vpiše, kdor je končal:

 • študijski program druge stopnje,  
 • enoviti magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami, 
 • dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe. 

Ostali pogoji:

Več

Diplomanti predbolonjskih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki so pred tem končali visokošolski strokovni program, morajo za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk individualnega raziskovalnega dela. 

Diplomantom predbolonjskih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti oziroma specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk. Ob vpisu se takšnemu kandidatu individualno določi obvezne dopolnilne izpite v obsegu do 20 kreditnih točk tako, da pridobi celovita potrebna vstopna znanja. Ti izpiti se določijo iz nabora predmetov doktorskega študijskega programa. Vsota vseh zbranih kreditov iz obveznih dopolnilnih izpitov, individualnega raziskovalnega dela, seminarja za drugi in tretji letnik ter morebitnih izbirnih predmetov po lastnem izboru znaša 120 KT, tako da kandidat skupaj s 60 KT priznanih obveznosti zbere 180 KT. 

Število vpisnih mest:

 • Za vpis v posamezni letnik na doktorskem študiju je skupaj za državljane Republike Slovenije in državljane članic Evropske unije prostih po 25 vpisnih mest.
 • Za druge kandidate je na voljo po 15 vpisnih mest za vpis v posamezni letnik.
 • Za vzporedni študij, zamenjavo študijskega programa in druge prehode veljajo enaka pravila kot za prvi vpis.

Če število kandidatov presega število razpoložljivih mest, se jih razvrsti na podlagi naslednjih meril: 
- uspeh pri študiju druge stopnje (povprečna ocena študija 10%, ocena magistrskega dela 10%) 
- uspeh pri izbirnem izpitu (80%), ki poteka kot pisni ali ustni izpit pred komisijo s področja študijskega programa, ki jo imenuje predstojnik programa. Na izpitu kandidat tudi predstavi svoje  opravljeno znanstveno in strokovno delo, relevantno za izbrani študijski program. Komisija oceni uspeh kandidata pri izbirnem izpitu in posreduje oceno izbirnega izpita skupaj z oceno uspeha pri študiju študijski komisiji, ki razvrsti kandidate za vpis v posamezni letnik posameznega študijskega programa. 

Glavna merila za oceno znanstvenega dela kandidata pri izbirnem izpitu predstavljajo objave, kot so:
• izvirni znanstveni članki z recenzijo v revijah s faktorjem vpliva (JCR) ali v revijah, indeksiranih v podatkovnih zbirkah SCI, SSCI ali A&HCI, 
• znanstvena monografija ali samostojni znanstveni sestavek v monografiji, 
• dokumentirani objavljeni referati na kongresih, simpozijih in znanstvenih seminarjih. 
Komisija na izbirnem izpitu posebej obravnava patente.

Glavna merila za oceno strokovnega dela kandidata pri izbirnem izpitu predstavljajo:  
• poljudno-znanstvena knjiga, 
• urednik ali sourednik strokovne revije, knjige,         
• strokovni članek, 
• objavljeni prikazi, poročila in ekspertize, 
• poljudno strokovni članki, 
• ostala dokumentirana strokovna dejavnost po presoji komisije. 

Skrij

Kandidati bodo o vpisu obveščeni preko eVŠ v roku 15 dni po zaključku posameznega prijavnega roka.

Šolnina

Šolnina za en letnik znaša 4.500 EUR.

Šolnina pokriva stroške pedagoškega dela in organizacije.

Ker je MPŠ raziskovalno utemeljena podiplomska šola, so vsi podiplomski študenti vključeni v raziskovalno delo v sklopu domačih, mednarodnih ali industrijskih raziskovalnih projektov.

ŠTIPENDIJE

MLADI RAZISKOVALCI 2024:

Na Institutu Jožef Stefan (IJS): Javni razpis IJS MR 2024

Na Nacionalnem inštitutu za biologijo (NIB): Javni razpis NIB MR 2024

Na Kemijskem inštitutu: Javni razpis KI MR 2024

Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG): Javni razpis ZAG MR 2024

Možnost pridobivanja štipendij iz industrije in mednarodnih štipendij. Več informacij na info@mps.si.