KOMPETENČNI CENTER

Kompetenčni center KOC-TOP

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (MPŠ) vodi kompetenčni center KOC-TOP, ki je pridobil sofinanciranje Republike Slovenije (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020 za projekta:

Glavni namen kompetenčnega centra je povezati ključne kompetence potrebne v tovarnah prihodnosti na globjem nivoju na tak način, da sledijo hitrim globalnim spremembam in da poleg pridobivanja posameznih kompetenc udeležence motivira k stalnemu izboljševanju svojega znanja in kompetenc.

Po oceni Svetovnega gospodarskega foruma (WEF) se v sodobnem svetu potrebne spretnosti in kompetence hitro spreminjajo, tako da poleg reševanja kompleksnih problemov postaja vedno pomembnejše kritično razmišljanje, ustvarjalnost in čustvena inteligenca. Da bi posameznik uspešno pridobil in uporabljal te spretnosti, KOC-TOP skrbi, da najprej dobro pozna svoje prednosti in slabosti ter svojo vizijo in poslanstvo. Prav tako si prizadeva za opolnomočenje udeležencev za krepitev ustvarjalnosti in na čustveni inteligenci temelječega medsebojnega sodelovanja. Pri tem uporablja sodobna kadrovska orodja, kot so kompetenčni model KoC-ToP in ekspertni sistem RESPO za podporo pri izbiri optimalnih usposabljanj.

Partnerstvo KOC-TOP je zgrajeno okoli SRIP-TOP, ki ima v akcijskem načrtu cilje izboljšanja kompetenc zaposlenih za optimalen prispevek k izboljšavam podjetij. Temeljni cilj kompetenčnega centra je doseganje višje usposobljenosti kadrov, njihove motivacije za vseživljenjsko učenje in uvedbe poslovnih izboljšav, kar sledimo z ocenjevanjem ključnih kompetenc. Projekt in njegovi cilji so zastavljeni na podlagi preverjenih potreb in interesov partnerstva, ki so:

  • Vzpostaviti cenovno in operativno učinkovito pridobivanje kompetenc za uvajanje tehnologij industrije 4.0

  • Dvigniti stopnjo zavedanja o pomenu kompetenc prihodnosti med vodilnimi, izboljšati kadrovsko dimenzijo uvajanja novih oblik delovanja, dvigniti sposobnost vodenja projektov in procesov povezanih z uvedbo pametnih tovarn, približati koncepte (digitalne) vitke proizvodnje (več, hitreje, bolje, ceneje z manj stroški)

  • Doseči napredek podjetij od zavedanja do aktivnega razmišljanja, pilotiranja (izvajanja posameznih projektov pametne tovarne) do operativne uvedbe pametne tovarne (Staufen: Deutscher industrie 4.0 index). To bomo merili pred in po aktivnostih.

  • Prioriteta je na usposabljanjih, ki vodijo k poslovnim izboljšavam: področje trajnega kadrovskega razvoja, učinkoviti procesi, upravljanje projektov uvajanja tehnologije ter promocija industrije 4.0.

  • Projektna pisarna, v kateri poleg MPŠ sodelujejo tudi Tecos, Temida in ELI-SEE, aktivno deluje za izboljšanje poslovnega okolja ter s SRIP-i in drugimi deležniki pristopa k dolgoročnem delovanju na področju razvoja kadrov za tovarne prihodnosti, tudi po zaključku sofinanciranih projektov.

  • Pridobljene kompetence zaposlenih prispevajo k transformaciji podjetij k pametnim tovarnam in tako bistveno izboljšujejo konkurenčnost na zahtevnem mednarodnem trgu ter dodano vrednost na zaposlenega.

Več informacij: koc-top@mps.si

logovsi