NAVODILA IN OBRAZCI

Projekt KOC-TOP sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

KOC-TOP: IZVLEČEK NAVODIL ZA POROČANJE O USPOSABLJANJU

Vsako usposabljanje je potrebno najaviti projektni pisarni vsaj 5 dni pred začetkom usposabljanja na obrazcu (priloga 1), navede se tudi številka kompetence iz seznama v prilogi 5. Usposabljanje lahko izvajajo le osebe, ki niso povezane s partnerji KOC-TOP (npr. lastniki, odgovorne osebe, ...).

Pred usposabljanjem je potrebno zagotoviti, da je prostor, kjer se izvaja usposabljanje, opremljen z naslovom usposabljanja, izvajalcem, lokacijo, datumom in uro ter z logotipi ESS, Sklada in MDDSZ in z napisom: »Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada

Prav tako je potrebno pravočasno zagotoviti dokazila, ki jih je za povračilo stroškov potrebno po končanem usposabljanju poslati Projektni pisarni naslednje, zloženo po vrsti v en dokument v formatu .pdf:
-    ponudba z datumom pred naročilnico oz. dokumentacija o postopku oddaje javnega naročila, če je upravičenec naročnik po zakonu oziroma so izpolnjeni pogoji iz 23. člena ZJN-3, oziroma dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje temeljnih načel ZJN-3,
-    naročilnica ali pogodba ali pisna potrditev naročila (z datumom pred izvedbo dogodka).
-    dokazilo o opravljeni storitvi za izvedbo usposabljanj, predloži se:
  • listo prisotnosti (obrazec v prilogi 4)
  • statistični obrazec za sklad za vsakega udeleženca (obrazec v prilogi 7)
  • program usposabljanja ali poročilo o izvedenem usposabljanju
  • če obstaja, potrdilo udeležencem po zaključku (lahko skupinsko)
-    program usposabljanja ali poročilo o izvedenem usposabljanju,
-    račun ali obračun (REK-2, obračun zavarovanja ipd.) za opravljeno storitev z natančno opredeljenim predmetom storitve (naslov usposabljanja mora biti enak na vseh dokumentih, ki jih posredujete; datum računa ne sme biti pred zaključkom dogodka),
-    dokazilo o plačilu računa ali obračuna ter pripadajočih davkov in prispevkov (npr. izpis iz TRR, plačilo ne sme biti pred datumom naročilnice),

-    dodatno dokumentacijo, ki dokazuje, da se je dogodek res zgodil: ppt gradivo (če je obsežno, lahko le del), fotografije z dogodka, dodatna pojasnila itd.,

-    za e-usposabljanja je potrebno priložiti obrazložitev, zakaj je bilo izbrano e-usposabljanje namesto fizičnega, vabilo s programom usposabljanja z obvezno navedbo ur in datumom izvedbe, dokazilo o registraciji storitve prek spletne strani/portala, izpis prijavljenih oseb, printscreen* poteka usposabljanja (*printscreen pomeni, da eden izmed udeležencev ali tisti, ki izvaja usposabljanje, naredi printscreen med samim izvajanjem, kjer je razviden izvajalec in po možnosti ob strani seznam udeležencev),

-    priporočljivo je tudi izpolniti anketna vprašanja (priloga 6) za vsakega udeleženca pred in po usposabljanju (razen če podjetje zagotovi alternativni način spremljanja uspešnosti izobraževanja).

Dokazila o opravljeni storitvi (program, gradivo itd.) morajo biti opremljena z logotipi ESS, Sklada in MDDSZ.
Podrobnejša navodila so v prilogi 2 in navodilih sklada (priloga 3).


Vse dokumente zložite po zgornjem vrstnem redu v en nezaklenjen dokument v formatu .pdf, opremite s podpisi in žigi, kjer je to potrebno, in jih pošljite na elektronski naslov aleksander.zidansek@mps.si

Če je datoteka prevelika za elektronsko pošto, jo pošljete z aplikacijo wetransfer  (https://wetransfer.com/).

logovsi